Återrapportering

Forskare med bidrag från Vetenskapsrådet ska göra ekonomisk och i de flesta fall även vetenskaplig återrapportering. Här hittar du information om hur återrapporteringen går till.

Ekonomisk återrapportering 2017

För den ekonomiska återrapporteringen 2017 gäller följande:

Bidrag beslutade om före 2015 - blankett

För bidrag som har beslutats om före 2015 begärs endast slutlig ekonomisk återrapportering in. Denna ska göras på samma sätt som tidigare år, via blanketten nedan.

Blankett - ekonomisk återrapportering (används för bidrag beslutade om före 2015)Word

Bidrag beslutade om från och med 2015 – via Prisma

För bidrag som har beslutats om från och med 2015 begärs årlig och slutlig ekonomisk återrapportering in via Prisma. Mer omfattande uppgifter än tidigare kommer att tas in, till exempel en redovisning av hur lön har fördelat sig på olika kategorier (projektledaren, doktorander, disputerad personal och ej disputerad personal). Om det är svårt att få fram exakta siffror på hur lönerna fördelat sig mellan kategorierna, räcker det nästa år med en uppskattning. Skälet till att vi tar in uppgifterna är att de utgör ett viktigt underlag i vårt arbete med att utveckla och utforma våra bidragsformer på bästa sätt.

Det är ekonomen vid lärosätet som fyller i uppgifterna i Prisma. Formulären i Prisma öppnar ett par månader före rapporten ska vara inlämnad. Rapporten går sedan vidare till projektledaren för godkännande innan den går vidare till Vetenskapsrådet.

Det kvarstår visst utvecklingsarbete i Prisma och för att säkerställa att det fungerar smidigt nästa år, skjuter vi fram tidpunkten för när dessa rapporter ska vara inlämnade. Projektledare och ekonomer kommer i god tid före deadline att få besked om vilka datum som gäller.

Följande ekonomiska uppgifter ska redovisas via Prisma (gäller för bidrag beslutade om från och med 2015)PDF

I Prismas användarstöd finns instruktioner som beskriver hur du återrapporterar via Prisma:

Instruktioner till dig som forskarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktioner till dig som ekonomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor?

Vid frågor, kontakta oss via e-postadressen: rapportering@prisma.research.se

Vetenskaplig återrapportering - via blankett

De projektledare som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in vetenskaplig återrapportering 2017 gör det via blanketterna nedan.

Humaniora och samhällsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse humaniora och samhällsvetenskapWord

Konstnärlig forskning och utveckling

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse konstnärlig forskning och utvecklingWord

Medicin och hälsa

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse medicin och hälsaWord

Naturvetenskap och teknikvetenskap

För NT krävs ingen vetenskaplig slutredogörelse.

Utbildningsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse utbildningsvetenskapWord

Utvecklingsforskning

Vetenskaplig slutredovisning av Projektbidrag (tidigare uforsk) och Swedish Research Links inom utvecklingsforskning görs i form av en webbenkät. Maila till anna.herou@vr.se för att få tillgång till enkäten.

Internationell postdok

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse för Internationell postdokWord

Genusforskning

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse GenusforskningPDF

Slutrapport - industridoktorandprojekt

Blankett för slutrapport industridoktorandprojektWord

Senast uppdaterad: 2016-12-05