Vetenskapsrådets årsredovisning 2015

"2015 har varit ett mycket spännande år"

Det gångna året var ett händelserikt år, både vad gäller insatser som Vetenskapsrådet genomfört i samarbeten med andra aktörer och inom ramen för våra egna uppdrag. Nu kan du ta del av årsredovisningen i sin helhet genom att ladda ner rapporten men du kan också utforska datan bakom årsredovisningen i de interaktiva diagrammen nedan.

Vetenskapsrådets verksamhet ska bidra till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och till ett effektivt forskningssystem. Det är målet med vår forskningsfinansiering och den konsultation vi bistår regeringen med i forskningsrelaterade frågor.

Vetenskapsrådet har även ett kommunikationsuppdrag inriktat mot att sprida kunskap utanför akademin om forskning och forskningens villkor.

Den allra största delen av den forskning Vetenskapsrådet finansierar är initierad av forskarna själva. Sådan forskning har potential att lägga grunden till ny kunskap som kan bidra till samhällets utveckling.

Utforska data från Vetenskapsrådets årsredovisning 2015

Här kan du själv utforska delar av den data som ligger till grund för vår årsredovisning 2015. Genom att föra musen över diagrammen och klicka i dem kan du ta del av detaljerad information och filtrera. Analys och mer data hittar du i årsredovisningen.

Klicka på de gröna knapparna för att gå framåt eller bakåt

Senast uppdaterad: 2016-03-11