Rådet för forskningens infrastrukturer

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används. RFI utlyser och bereder ansökningar, deltar i internationella samarbetsorganisationer samt arbetar med uppföljning, utvärdering och strategiskt arbete.

Organisation

Rådet för forskningens infrastrukturer består av tretton ledamöter, varav nio forskare som representerar olika vetenskapliga inriktningar. Styrelsen för Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter i kommittén efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd samt från Forte, Formas och Vinnova som får nominera en ledamot vardera.

Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Till RFI hör fem beredningsgrupper som bereder ansökningar inom respektive område och tar fram långsiktiga strategier för investeringar och avvecklingar. Klicka på länken i högerspalten för att läsa mer.

Utöver beredningsgrupperna är det tänkt att ett antal tillfälliga expert- eller arbetsgrupper kan arbeta för att stärka ett område med särskilda behov under en begränsad tid. På sikt förs deras uppgifter in i den ordinarie beredningsgruppsstrukturen.

Huvudsekreterare

Knutet till varje ämnesråd, råd och kommitté inom Vetenskapsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp, har vetenskapligt ansvar för ämnesrådets/rådets/kommitténs verksamhet och är anställd vid Vetenskapsrådet i högst sex år. Huvudsekreteraren vid rådet för forskningens infrastrukturer är Björn Halleröd.

Rådets strategi

Rådet för forskningens infrastrukturer arbetar för:

  • ökat fokus på internationell samverkan kring infrastruktur, speciellt den europeiska
  • nationell samordning av infrastruktur
  • en utveckling av nationella noder eller centrum som samverkar med internationella infrastrukturer
  • att erbjuda svenskt värdskap för internationella infrastrukturer
  • ökad öppenhet i forskares användning av infrastrukturresurser och data
  • ökad samordning mellan forskningsfinansiärer avseende infrastruktur
  • tillvaratagande av de nya möjligheter som e-vetenskapen ger för att utveckla infrastrukturen, speciellt i nya områden.

Ledamöter

Beredningsgrupper

Till RFI hör fem beredningsgrupper med forskare inom en stor bredd av ämnesområden som bereder ansökningar inom respektive område och tar fram långsiktiga strategier för investeringar och avvecklingar av infrastrukturer i Sverige, samt svensk medverkan i internationella infrastrukturer.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-20