ALF–uppdrag

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet.

Resultaten från utvärderingarna ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2018. Det är regeringen som kommer att besluta om den slutliga resursfördelningen enligt den nya fördelningsmodell som ska användas fr.o.m. 2019.

Uppdragen till Vetenskapsrådet:

Läs regeringsuppdraget: Uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet (juni 2016).PDF

Läs regeringsuppdraget: Uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar (oktober 2016).
PDF

Tre utvärderingar

Regeringen har givit Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera:

  1. den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet,
  2. den kliniska forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta,
  3. den kliniska forskningens förutsättningar.

Utvärderingarna ska enligt det gällande ALF-avtalet innefatta sakkunniggranskning och indikatorer. Med hjälp av paneler ska utvärderingarna leverera kvalitetsomdömen inom de tre utvärderingsområdena till regeringen. Utgångspunkter för utvärderingarna beslutades av den nationella styrgruppen för ALF under 2016. Vetenskapsrådet kommer att samråda med Nationella styrgruppen för ALF-avtalet och med Socialstyrelsen, som fått i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården.

Mer information och kontaktpersoner

ALF-kansli (fr.o.m. 2017-02-06)

Jeanette Johansen nås på telefon: 08-546 44 000 (vx) eller e-post: jeanette.johansen@vr.se

Kommunikatörer

Lena Hed nås på telefon: 08-546 44 169 eller e-post: lena.hed@vr.se

Marlene Truedsson nås på telefon: 08-546 44 108 eller e-post: marlene.truedsson@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-01-25

Om ALF-avtalet

ALF är ett avtal mellan stat och landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.