Utvärdering av den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet (ALF)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet.

Ansvariga för Vetenskapsrådets tre ALF-utvärderingar kommer vid olika tidpunkter att ta kontakt med de regionala kontaktpersonerna vilka fungerar som förmedlare av information från Vetenskapsrådet och som kontaktpersoner för insamling av det dataunderlag som behövs. Varje region får möljighet att föreslå personer till utvärderingspanelerna.

Övergripande information kommer så långt det är möjligt att samordnas via Vetenskapsrådets ALF-kansli. Tyvärr kommer det inte att vara praktiskt möjligt att genomföra all datainsamling från regionerna/de regionala gemensamma ledningsorganen, vid ett och samma tillfälle.

Kontaktpersoner

Projektledare:

Sten Söderberg nås på telefon: 08-546 44 368 eller e-post: sten.soderberg@vr.se

Karin Tegerstedt, biträdande projektledare, tfn: 08-546 44 257, e-post: karin.tegerstedt@vr.se

 

Senast uppdaterad: 2017-01-26