Utvärdering av den kliniska forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta (ALF)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet. Här beskrivs den utvärdering som behandlar den kliniska forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta.

Syftet med utvärderingen är tvådelat: Det första syftet är att bedöma och värdera verksamheterna i syfte att skapa möjligheter att tillämpa ALF-avtalets fördelningsmodell från år 2019. Detta syfte kan beskrivas som summativt, då det handlar om göra en bedömning och värdering av verksamheten.

Det andra syftet är att ta fram goda exempel på landsting som utmärker sig exceptionellt inom området klinisk betydelse och samhällsnytta, och som övriga landsting kan lära av, för att lyfta klinisk forskning mot allt högre kvalitet. Detta syfte är formativt, det vill säga syftet är att stärka eller förbättra den verksamhet som utvärderas. Här finns således ett uttalat lärande- och utvecklingsperspektiv.

Målet för utvärderingen är följaktligen att:

  • leverera betyg på respektive landsting/region avseende klinisk betydelse och samhällsnytta,
  • lämna 1-3 goda exempel till regeringen avseende klinisk betydelse och samhällsnytta.

Kärnfrågorna för utvärderingen är:

  • Hur omsätts forskningsresultat så att de kommer till användning i hälso- och sjukvården?
  • Vilken klinisk betydelse (clinical impact) har forskningen inom vården?
  • Vilken samhällsnytta (societal impact) har forskningen?

Genomförande

Projektledarna kommer vid olika tidpunkter att ta kontakt med de regionala kontaktpersonerna vilka fungerar som förmedlare av information från Vetenskapsrådet och som kontaktpersoner för insamling av det dataunderlag som behövs. En extern utvärderingspanel kommer att tillsättas.

Milstolpar i utvärderingen

Illustration av projektets milstolpar (klicka för att se förstoring).

Kontaktpersoner

Projektledare:

Bo Sandberg nås på telefon: 08-546 44 276 eller e-post: bo.sandberg@vr.se

Maud Quist (biträdande projektledare) tfn: 08-546 44 212, e-post: maud.quist@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-01-30