Expertgrupp för etik

Expertgruppen för etik har det övergripande beredningsansvaret för etikfrågor vid Vetenskapsrådet, framför allt för arbetet med frågor av forskaretisk karaktär och övergripande forskningsetiska frågor.

Expertgruppen för etik arbetar till exempel med etiska frågor i samband med kommersialisering av forskningsresultat, integritetskänsligt material samt utarbetar policyskrifter.

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget.

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar olika deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Kontaktperson Vetenskapsrådet

Anne-Sophie Fröjmark

Ledamöter 2017–2019

Ordförande/Head

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Övriga ledamöter/Other members

Vetenskapliga sekreteraren i CEPN, (Peter Höglund, professor i klinisk farmakologi, Lunds universitet)

Chefen för forskningsfinansieringsavdelningen, Vetenskapsrådet (Maria Thuveson)

Eva Aronsson Forsell, professor/sjukhusfysiker vid avdelningen för radiofysik, Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset

Olle Häggström, professor Mathematical Statistics, Chalmers

Torun Lindholm, professor i psykologi, Stockholms universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Dela |

Senast uppdaterad: 2009-08-26