Förlängning av dispositionstid och andra förfrågningar

Om du under din bidragsperiod till exempel vill byta medelsförvaltare, projektledare eller förlänga din dispositionstid gör du detta via Prisma i form av en så kallad förfrågan.

Läs mer om hur du gör förfrågningar i Prismas användarstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte av medelsförvaltare

Medelsförvaltare är det universitet eller den högskola som förvaltar ditt beviljade medel. Du ska lämna in en förfrågan om byte av medelsförvaltare i god tid innan bytet ska ske.

I samband med byte av medelsförvaltare ska den tidigare medelsförvaltaren skicka in en slutlig ekonomisk återrapportering och betala tillbaka eventuellt oförbrukade medel. Detta görs via en blankett som du hittar här.

Byte av projektledare

Projektledaren är den som beviljats medel för forskning. Om det inte längre är möjligt för den ursprungliga projektledaren att leda projektet så kan en ny projektledare utses. Den nya projektledaren bör vara en av de medverkande i den ursprungliga ansökan om forskningsbidrag och bör inte ha ett redan pågående projektbidrag.

Förlängning av dispositionstid

Av Vetenskapsrådets "Underrättelse om beslut" framgår under vilken period ett bidrag utbetalas. Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras under angiven period och ytterligare under ett år, räknat från bidragsperiodens sista dag. Om förfrågan gäller omständigheter utom projektledares/motsvarandes kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till exempel föräldraledighet eller en längre tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstiden medges. Förfrågan lämnas in av projektledare/motsvarande under det sista dispositionsåret, före sista dispositionsdatum.

Senast uppdaterad: 2017-03-27