Stora utlysningen 2012

Totalt går cirka 3,7 miljarder till grundforskning inom alla ämnesområden samt till infrastrukturer de kommande fem åren. Här kan du ta del av statistik om ansökningsomgången som helhet.

Följande bidrag ingick i 2012 års stora utlysning:

Projektbidrag:

 • Projektbidrag (alla ämnesområden)
 • Projektbidrag för unga forskare (medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap)
 • Projektbidrag - genusforskning inom medicinens teknik (alla ämnesområden
 • Projektbidrag - kunskapsluckor i hälso- och sjukvården (MH)
 • Projektbidrag - alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (MH
 • Projektbidrag - Framtidens behandling (MH)
 • Projektbidrag - Komparativ forskning (HS)
 • Projektbidrag - Genombrottsforskning (NT
 • Projektbidrag - Statistik i empiriska vetenskaper (alla ämnesområden
 • Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer - intentioner, genomförande, effekter (U)

Rambidrag:

 • Rambidrag: Det digitaliserade samhället - igår, idag, imorgon (alla ämnesområden)
 • Rambidrag för strategisk energiforskning (NT)
  Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknologi (NT)

Andra bidrag

 • Industridoktorandprojekt (NT)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)
 • Samverkansbidrag för transnationell och mångvetenskaplig forskning (MH)

Stöd till forskningsinfrastruktur

 • Driftsbidrag (alla ämnesområden)
 • Dyrbar vetenskaplig utrustning (alla ämnesområden)
 • Planeringsbidrag (alla ämnesområden)
 • Bidrag till stora databaser (alla ämnesområden)

3,7 miljarder till forskning och forskningsinfrastrukturer

Totalt fördelas cirka 3,7 miljarder för den kommande femårsperioden.

 • 1,5 miljarder inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • 1,4 miljarder inom medicin och hälsa
 • 363 miljoner inom humaniora och samhällsvetenskap
 • 212 miljoner till nationell och internationell forskningsinfrastruktur
 • 199 miljoner inom utbildningsvetenskap
 • 12 miljoner till genusforskning
 • 15 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet fördelar ytterligare medel utöver det som utlyses inom stora utlysningen, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

19,4 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 5 313 ansökningar, varav 1 032 beviljades. Detta innebär en beviljandegrad på 19,4 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen är projektbidragsansökningar.

Kvinnor och män

Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1 799 från kvinnor, varav 299 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 3 387 ansökningar och 690 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor är således 16,6 procent och för män 20,4 procent.

Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte är inräknad i ovanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara öppet tillgängliga för alla forskare efter vetenskaplig bedömning.

Lärosäten

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel (medel till infrastruktur exkluderat) under 2013.

LärosäteTotalt beviljat belopp 2013
Uppsala universitet162 632 000
Karolinska Institutet162 044 000
Lunds universitet151 363 000
Göteborgs universitet127 207 000
Kungl Tekniska Högskolan69 977 000
Stockholms universitet66 319 000
Linköpings universitet58 181 000
Umeå universitet56 570 000
Chalmers tekniska högskola53 708 000
Malmö Högskola12 557 000

Frågor?

Om du har frågor om statistiken ovan, vänd dig till Anna Herou.

Områdesspecifik statistik

För att ta del av beslutslistor och ytterligare statistik, se nedan. Här hittar du även kontaktuppgifter för respektive område.

Forskningsinfrastruktur

Genusforskning

Humaniora och samhällsvetenskap

Konstnärlig forskning och utveckling

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-17

Diagram

För att se en större bild, klicka på diagrammet så öppnas en större bild.

Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
Infra = Forskningsinfrastruktur
KFoU = Konstnärlig forskning och utveckling,
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
U = Utbildningsvetenskap

Totalt beviljat belopp per område
I detta diagram visas hur mycket som beviljats inom respektive område under hela bidragsperioden. Bidragen är som längst femåriga.

Cirkeldiagram över beviljat belopp per område, alla bidragsår

Beviljandegrad per område
Diagrammet visar beviljandegraden för alla bidrag per område. Två bidrag redovisas separat då dessa kunde sökas av forskare från alla ämnesområden.

Diagram över beviljandegrad per område

Karriäråldern på de som beviljats projektbidrag 2012

Diagrammet visar antalet beviljade ansökningar om projektbidrag per karriärålder i årets stora utlysning. Karriärålder är antalet år efter doktorsexamen. Statistiken innehåller samtliga projektbidrag som ingick i stora utlysningen 2012.

Diagram över karriäråldern på de som beviljats bidrag uppdelat på område