Bidragsbeslut forskningsinfrastruktur 2014

Beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur har fattats av rådet för forskningens infrastrukturer.

I årets stora utlysning ingick planeringsbidrag, driftsbidrag samt bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning.

Beviljade ansökningar

Totalt fördelas knappt 186 miljoner kronor till infrastrukturer för perioden 2015-2019.

Nedan redovisas vilka som har beviljats medel:

Beviljade bidrag, infrastruktur 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade bidrag, infrastruktur 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Totalt beviljades 20 av 55 ansökningar fördelade enligt nedan. Beviljandegraden är 36,4 procent.

Driftsbidrag

9 av totalt 24 ansökningar har beviljats.

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

5 av totalt 8 ansökningar har beviljats.

Planeringsbidrag

6 av totalt 23 ansökningar har beviljats. 


Kontaktpersoner vid frågor om bidragsbesluten

Tove Andersson, e-post: tove.andersson@vr.se, telefon: 08-546 44 262

Charlotta Bergvall, e-post: charlotta.bergvall@vr.se, telefon: 08-546 44 285

Per Karlsson, e-post: per.karlsson@vr.se, telefon: 08-546 44 177

Camilla Jakobsson, e-post: camilla.jakobsson@vr.se, telefon: 08-546 44 336

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07

Bordlagda ansökningar
Det finns ett antal ansökningar som vi ännu inte fattat beslut om. Alla berörda huvudsökande, har fått e-post om detta.

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och rektor signera beslutet förutom när det gäller planeringsbidrag där du och prefekten signerar beslutet. Det signerade beslutet skickas till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig. 

Kan jag skjuta på starten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om starten, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.