Bidragsbeslut utvecklingsforskning 2015

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom utvecklingsforskning.

I årets stora utlysning inom utvecklingsforskning ingick Projektbidrag och bidrag inom Swedish Research Links.

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag Projektbidrag utvecklingsforskning 2015 (i excelformat 2010)Excel

Beviljade bidrag Swedish Research Links (i excelformat 2010)Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom utvecklingsforskning

Totalt beviljat belopp inom utvecklingsforskning är 156 293 000 kronor för hela bidragsperioden 2016-2019.

Beviljandegrad

Av de 310 ansökningar som kom in har 64 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 21 procent.

Kvinnor och män

128 av de huvudsökande var kvinnor, varav 32 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 182 huvudsökande, varav 32 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 25 procent och män en beviljandegrad på 18 procent.

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag är 126 323 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 185 ansökningar som kom in till Vetenskapsråde har 37 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 20 procent.

Kvinnor och män

77 av de huvudsökande var kvinnor, varav 18 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 108 huvudsökande, varav 19 har beviljats. Därmed är beviljandegraden för kvinnor 23 procent, medan den för män är 18 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för år 1 är 1 066 541 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 051 389 kronor
Medelbidrag män: 1 080 895 kronor

Totalt beviljat belopp till Swedish Research Links är 29 970 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 125 ansökningar som kom in till Vetenskapsråde har 27 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 22 procent.

Kvinnor och män

51 av de huvudsökande var kvinnor, varav 14 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 74 huvudsökande, varav 13 har beviljats. Det gör att kvinnor hade en beviljandegrad på 27 procent medan männens beviljandegrad var 18 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för år 1 är 370 000 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 373 571 kronor
Medelbidrag män: 366 154 kronor

Unga forskare

Av de 185 ansökningarna om projektbidrag som kom in var 57 från unga forskare, varav 9 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 16 procent.

Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2015 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2008-01-01 eller senare för att räknas som ung (med hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Att tilldela unga forskare en tredjedel av medlen inom respektive ämnesområde var 2015 en rekommendation från Vetenskapsrådets styrelse till ämnesråd och kommittéer. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut. 

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2019)

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)
under perioden 2016-2019

Göteborgs universitet

29 325 000

Karolinska Institutet

27 695 000

Stockholms universitet

21 960 000

Uppsala universitet

19 462 000

Sveriges lantbruksuniversitet

13 700 000

Lunds universitet

9 306 000

Kungliga Tekniska högskolan

8 565 000

Umeå universitet

6 900 000

Linköpings universitet

6 840 000

Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

5 400 000

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA

4 770 000

Luleå Tekniska Universitet

1 200 000

Chalmers tekniska högskola

1 170 000

Totalsumma

156 293 000


Kontaktpersoner vid frågor

Anna Herou, telefon: 08-546 44 359, e-post: anna.herou@vr.se

Teresa Ottinger, e-post: teresa.ottinger@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I början av november kommer ditt beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom Utvecklingsforskning granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttrandena innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom utvecklingsforskning 2015 uppdelat på kvinnor och män.