Bidragsbeslut - stora utlysningen 2015

Vetenskapsrådets har nu tagit beslut inom samtliga ämnesområden i stora utlysningen 2015. Totalt går 2,7 miljarder kronor till forskning inom samtliga ämnesområden de kommande fem åren.

I våras sökte ett stort antal forskare projektbidrag eller någon av de andra bidragsformer som ingick i årets stora utlysning.

15,9 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 4 780 ansökningar, varav 758 beviljades. Detta innebär en beviljandegrad på 15,9 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen är projektbidragsansökningar.

Beviljandegrad per ämnesområde

Diagrammet visar beviljandegraden för alla bidrag som utlystes inom respektive ämnesområde. Klicka på diagrammet för att se större bild.

Kvinnor och män

Av samtliga ansökningar kom 1 781 från kvinnor, varav 256 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 2 999 ansökningar och 502 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor är således 14,4 procent och för män 16,7 procent.

2,7 miljarder till forskning

Totalt fördelas närmare 2,7 miljarder för den kommande femårsperioden inom samtliga ämnesområden.

  • 329 miljoner inom humaniora och samhällsvetenskap
  • 20 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling
  • 824 miljoner inom medicin och hälsa
  • 1,2 miljarder inom naturvetenskap och teknikvetenskap
  • 148 miljoner inom utbildningsvetenskap
  • 156 miljoner till utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet fördelar ytterligare medel under året utöver det som utlyses inom stora utlysningen, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

Diagrammet nedan visar hur mycket som beviljats inom respektive område under hela bidragsperioden. Bidragen är som längst femåriga. Klicka på diagrammet för att se större bild.

2,6 miljarder till fria projektbidrag

Årets stora utlysning bestod till största del av projektbidrag. Av de beviljade medlen på totalt 2,7 miljarder kronor går merparten till fria projektbidrag, totalt 2,6 miljarder kronor*.

* I denna summa ingår utöver Projektbidrag inom HS, MH, NT och U även Projektbidrag Unga forskare samt Projektbidrag Konstnärlig forskning och Projektbidrag Utvecklingsforskning.

Lärosäten

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel under den kommande femårsperioden.

Lärosäte

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

436 993 589

Uppsala universitet

397 453 076

Lunds universitet

354 242 100

Göteborgs universitet

334 750 000

Stockholms universitet

264 907 000

Kungliga Tekniska högskolan

213 350 500

Linköpings universitet

152 042 200

Umeå universitet

144 118 467

Chalmers tekniska högskola

143 083 000

Sveriges lantbruksuniversitet

44 599 000


Kontaktperson vid frågor

Om du har frågor om statistiken ovan, vänd dig till Lucas Pettersson,
e-post: lucas.pettersson@vr.se

Områdesspecifik statistik

För att ta del av beslutslistor och ytterligare statistik, se nedan. Här hittar du även kontaktuppgifter för respektive område.

Humaniora och samhällsvetenskap

Konstnärlig forskning

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

Utvecklingsforskning

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-12

Detta ingick i stora utlysningen

I 2015 års stora utlysning ingick följande:

Projektbidrag

Projektbidrag (HS)länk till annan webbplats
Projektbidrag (MH)länk till annan webbplats
Projektbidrag (NT)länk till annan webbplats
Projektbidrag (U)länk till annan webbplats

Inom projektbidragen fanns extra medel för ett antal områden; psykiatrilänk till annan webbplats (MH), svenska elevers resultat på internationella kunskapstesterlänk till annan webbplats (U) samt vårdforskninglänk till annan webbplats (MH).

Projektbidrag Unga forskare

Projektbidrag Unga forskare (MH)länk till annan webbplatsProjektbidrag Unga forskare (NT)länk till annan webbplats

Inom "Projektbidrag Unga forskare (MH)" fanns extra medel för psykiatrilänk till annan webbplats samt vårdforskninglänk till annan webbplats.

Projektbidrag med inriktning

Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (MH)länk till annan webbplatsProjektbidrag Konstnärlig forskninglänk till annan webbplatsProjektbidrag Utvecklingsforskninglänk till annan webbplats

Andra bidrag

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)länk till annan webbplats

Inom "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö" fanns extra medel för psykiatrilänk till annan webbplats.

Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
U = Utbildningsvetenskap 

 

Övriga bidragsbeslut

Vetenskapsrådet publicerar bidragsbeslut löpande under året.

Lista över när olika bidragsbeslut publiceras