Bidragsbeslut Konferensbidrag 2017

Höstens utlysning

Bidragsbeslut för höstens konferensbidrag publiceraden 21 november.

Klicka här för listan över beviljade bidrag, hösten 2017Excel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.


Beviljandegrad

Totalt inkom 56 ansökningar inom konferensbidrag, av dem beviljades 34 ansökningar.


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

27

16

59 %

Män

29

18

62 %

Totalt

56

34

61 %

Beviljandegrad per ämnesområde

27 av de beviljade ansökningarna finns inom Humaniora och samhällsvetenskap och Naturvetenskap och teknikvetenskap.

 

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

22

14

64 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

20

13

65 %

Medicin och hälsa

12

7

58 %

Utbildningsvetenskap

2

0

0 %

Totalsumma

56

34

61 %

 

Bidragsstorlek

Under 2017 kommer drygt 4,5 miljoner kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen.


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

1 971 200

123 200

Män

2 543 600

141 311

Totalt

4 514 800

132 788

Medelsförvaltare

Nedan är de tio medelsförvaltare som beviljats mest bidrag.

 

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

7

1 240 000

Uppsala universitet

5

600 000

Stockholms universitet

5

572 700

Linköpings universitet

3

357 100

Göteborgs universitet

2

304 500

Lunds universitet

2

254 300

Örebro universitet

1

198 800

Chalmers tekniska högskola

1

190 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

156 400

Högskolan i Jönköping

1

156 000


Kontakt

Anneli Fröjd, 08-546 44 333 

Jane Parker, 08-546 12 302 


Vårens Utlysningar

Klicka här för listan över beviljade bidrag., våren 2017

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag. Underrättelse om beslut samt yttrande skickas till samtliga sökande under juni.

Totalt beviljades 38 av 56 ansökningar

Totalt beviljades 38 ansökningar, varav 14 är kvinnor och 24 är män. Den totala bidragssumman är drygt 3,5 miljoner kronor.


Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinna

20

14

70%

Man

36

24

67%

Totalt

56

38

68%

 

Många ansökningar inom humaniora och samhälle och natur och teknik

Inom humaniora och samhällsvetenskap inkom 21 ansökningar, varav 11 beviljades. Inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljades nära alla sökande, 17 av 18 ansökningar.

 

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Humaniora och Samhällsvetenskap

21

11

52%

Naturvetenskap och Teknikvetenskap

18

17

94%

Medicin och Hälsa

12

7

58%

Utbildningsvetenskap

4

2

50%

Konstnärlig forskning

1

1

100%

Totalsumma

56

38

68%

Flest bidrag till Stockholm och Göteborg

Stockholms universitet kommer att förvalta den högsta bidragssumman, nära 800 000 kronor totalt. Flest antal bidrag kommer däremot att förvaltas av Göteborgs universitet, totalt 8 stycken.

 

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

8

7

88%

791 400

Göteborgs universitet

12

8

67%

765 000

Uppsala universitet

6

3

50%

375 000

Karolinska Institutet

4

4

100%

368 000

Lunds universitet

6

3

50%

297 200

Chalmers tekniska högskola

4

2

50%

175 000

Övrigt*

16

11

69%

903 000

Totalsumma

56

38

68%

3 674 600


*Medelsförvaltare med 3 eller färre ansökningar har lagts ihop till kategorin Övrigt av sekretesskäl.

Kontakt

Anneli Fröjd, 08-546 44 333

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten, eller motsvarande, signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i juli 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Om Konferensbidrag

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Konferensbidrag utlyses två gånger per år.

Nästa utlysning öppnar den 16 augusti 2017 och stänger den 19 september 2017.

Läs mer om Konferensbidrag