Bidragsbeslut medicin och hälsa 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Den 27 oktober publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag
  • Etableringsbidrag
  • Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
  • Forskarskola inom bioinformatik

Lista över beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel. Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för infektion och antibiotika, psykiatri och vårdforskning ingår i listan och särredovisas inte.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag medicin och hälsa 2016 (i Excel-format 2010)Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom medicin och hälsa

Totalt beviljat belopp inom medicin och hälsa är 979 519 645 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 1 160 ansökningar som kom in har 254 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 22 procent.

Kvinnor och män

527 av de huvudsökande var kvinnor, varav 101 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 633 huvudsökande, varav 153 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 19 procent och män en beviljandegrad på 24 procent.

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag är 766 219 645 kronor för hela bidragsperioden. (Summan inkluderar Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök.)

Beviljandegrad

Av de 906 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 218 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 24 procent.

Kvinnor och män

396 av de huvudsökande var kvinnor, varav 86 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 513 huvudsökande, varav 132 har beviljats. Därmed är beviljandegraden 22 procent för kvinnor och 26 procent för män.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 002 455 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 947 674 kronor
Medelbidrag män: 1 038 146 kronor

Etableringsbidrag

Totalt beviljat belopp till Etableringsbidrag är 180 000 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 206 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 30 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 15 procent.

Kvinnor och män

108 av de huvudsökande var kvinnor, varav 14 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 98 huvudsökande, varav 16 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 13 procent och män 16 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 500 000 kronor, både för kvinnor och män

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök är 12 765 000 kronor för hela bidragsperioden.

Av de 52 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 6 beviljat, vilket ger en beviljandegrad på 12 procent. 26 av de huvudsökande var kvinnor, varav 4 har beviljats. Motsvarande siffror för männen var 26 huvudsökande och 2 beviljade.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 709 167 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 700 000 kronor
Medelbidrag män: 727 500 kronor

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Totalt beviljat belopp till Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö är 33 300 000 kronor för hela bidragsperioden.

Av de 48 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 6 beviljats. 26 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 22 huvudsökande, varav 5 har beviljats.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 850 000 kronor både för kvinnor och män.

Forskarskola inom bioinformatik

Till utlysningen om forskarskola inom bioinformatik inkom en ansökan från Stockholms universitet. Forskarskolan beviljas 5 miljoner kronor per år under tre år, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2020).

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)

Karolinska Institutet

524 325 017

Lunds universitet

161 300 000

Uppsala universitet

106 750 000

Göteborgs universitet

91 494 628

Umeå universitet

42 000 000

Linköpings universitet

26 300 000

Stockholms universitet*

11 000 000

Sveriges lantbruksuniversitet

6 000 000

Landstinget i Kalmar län

5 550 000

Malmö högskola

2 700 000

Högskolan i Jönköping

2 100 000

 

(* Observera att Forskarskolan inte är inräknad i totalt beviljade medel för Stockholms universitet.)

Kontaktpersoner vid frågor

Anne Carnwall, e-post anne.carnwall@vr.se, tel +46 (8) 546 44 030

Johan Nilsson, e-post: johan.nilsson@vr.se, tel: +46 (8) 546 44 202

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom medicin och hälsa granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttrandena innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Beviljade ansökningar inom medicin och hälsa 2016 uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet.