Så här bedöms din ansökan inom   medicin och hälsa 2018

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är svenska och internationella forskare.

Fem ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Hela beredningsgruppen träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för medicin och hälsa.

En viss andel av de ansökningar som fått lägst betyg vid ledamöternas individuella granskning sållas bort inför beredningsgruppens möte. Dessa ansökningar blir inte föremål för diskussion, vilket ger utrymme för utförligare överläggningar och prioriteringar mellan de ansökningar som är högre rankade och en rimlig chans att få finansiering.

De ansökningar som sållas bort får efter beslut enbart ett sammanfattande betyg och ett standardiserat yttrande. Övriga ansökningar får ett individuellt yttrande som återspeglar beredningsgruppens diskussion och samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

För etableringsbidrag samt bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö används ett tvåstegsförfarande. Utifrån sin vetenskapliga granskning nominerar beredningsgrupperna ansökningar som är högre rankade till ett andra steg. I detta gör en övergripande beredningsgrupp det sammanvägda förslaget till beslut.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av fyra baskriterier (Nytänkande och originalitet, Projektets vetenskapliga kvalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Generellt är projektets vetenskapliga kvalitet i högre grad fokus vid bedömning av ansökningar om projektstöd, medan sökandes kompetens ges högre tyngd vid bedömning av bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö.

Utöver baskriterierna bedöms ansökningar inom projektbidrag 3R och projektbidrag Farmaci även med hjälp av ett tilläggskriterium (Relevans).

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • Does the project extend or challenge current understanding, opinion or practice in its field?
 • Is the project built on a unique combination of ideas, preliminary data, and different methodologies to create novel approaches to address the question at hand?
 • Is there potential for creation of new knowledge, novel technologies, or new directions for research and advancement of the field?
 • Will completion of the aims improve scientific knowledge, technical capability, and/or clinical practice?
 • Does the researcher propose a line of research that has the potential to significantly advance current knowledge in the field or is he/she simply adding details to existing knowledge?

Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • Will the project, if successful, significantly advance our understanding of the field?
 • Is the research proposal relevant for medical research and the definition of the problems and proposed solutions clear, convincing and compelling?
 • Does the study design, its research questions and hypotheses, meet the standards of highest scientific quality?
 • Are the hypotheses clearly defined and based on the appropriate literature and/or preliminary data?
 • Are potential problems and alternative strategies identified and presented?
 • Does the program present preliminary data to support the hypothesis?
 • Are there relevant scientific collaborations?
 • Are methods for data analysis and statistics well described?

Especially for Starting Grants:

 • Does the applicant demonstrate the ability to formulate scientific questions that are clearly independent of the research the applicant performed as a doctoral student and postdoc, and the research of former advisors?

Especially for 3R:

 • Is the project significant to the development of methods to replace, reduce and/or refine animal experiments?

Sökandes kompetens (1-7)

Vägledande frågor:

 • Does the applicant have sufficient research experience, expertise, level of independence and scientific network for implementation of the proposed project?
 • How does the applicant’s academic qualifications and achievements relate to his or her career stage and active time for research?
 • Does the applicant have a documented independent line of investigation?
 • Does the publication record suggest a coherent line of investigation? Does the applicant report publications as senior author? Focus is on the most relevant and important publications and reports, with emphasis on quality rather than quantity.

Especially for Starting Grants:

 • Has the applicant shown the ability to work independently of former advisors?
 • Has the applicant shown the ability to work in new (international) research environments, for instance during postdoctoral work?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • Considering the project as a whole, including any participating researchers, does the applicant or project group have sufficient competence needed for completion of the project?
 • Is the general design, including the time frame, realistic for implementing the proposed project?
 • Are the materials, methods, experimental models, and when appropriate, patient cohorts adequate and well adapted to the hypothesis or research question?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattade betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Tilläggskriterium relevans för projektbidrag 3R (1-7)

Vägledande frågor:

 • Is this a strategically important 3Rs area?
 • Will the proposal replace/reduce animal use by a significant number of animals?
 • Will the proposal refine a severe/moderate procedure (even if the number of animals affected is low) OR refine a mild procedure where animal numbers are high?
 • Could the outcomes be applicable to other models/research areas?

Tilläggskriterium relevans för projektbidrag Farmaci (1-7)

Vägledande frågor:

 • Will the proposal aid the development of Swedish research within the field of Pharmaceutical sciences?
 • Is this a strategically important area within the field of Pharmaceutical sciences?
 • Could the outcomes be broadly applicable in the field of Pharmaceutical sciences?
Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-16

Den sjugradiga betygsskalan

OUTSTANDING / Enastående 7
Exceptionally strong application with negligible weaknesses/
Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter

EXCELLENT / Utmärkt 6
Very strong application with negligible weaknesses /
Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

VERY GOOD TO EXCELLENT / Mycket bra till utmärkt 5
Very strong application with minor weaknesses /
Mycket stark ansökan med mindre svagheter

VERY GOOD / Mycket bra 4
Strong application with minor weaknesses /
Stark ansökan med mindre svagheter

GOOD / Bra 3
Some strengths, but also moderate weaknesses /
Vissa styrkor men också vissa svagheter

WEAK/Svag 2
A few strengths, but also a few major weakness or several
minor weaknesses /
Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett
flertal mindre svagheter

POOR/Dålig 1
Very few strengths and numerous major weaknesses /
Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

 
Den tregradiga betygsskala som används för Genomförbarhet/Feasibility:
FEASIBLE/Genomförbart: 3
PARTLY FEASIBLE/Delvis genomförbart: 2
NOT FEASIBLE/Ej genomförbart: 1

Den tregradiga betygsskala som används för Relevance for special call/area Relevans för särskild utlysning/satsning
RELEVANT/Relevant: 3
SOME RELEVANCE/Viss relevans: 2
NOT RELEVANT/Ej relevant: 1