Bedömning inom medicin och hälsa 2017

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Vetenskapsrådet främjar också jämställdhet och rörlighet inom forskningen.

Beredningsorganisation

Ämnesrådet för medicin och hälsa fördelar medel till grundläggande forskning av högsta kvalitet inom vetenskapsområdet. Alla ansökningar bedöms av beredningsgrupper, vars medlemmar utgörs av svenska och internationella forskare, som vetenskapligt granskar och prioriterar ansökningarna.

Basen för beredningsorganisationen är 18 sjukdomsindelade grupper som 2017 hanterar ansökningar om projektbidrag, bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö och etableringsbidrag. En separat beredningsgrupp hanterar ansökningar om projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R).

För etableringsbidrag samt bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö används ett tvåstegsförfarande, där beredningsgrupperna utifrån sin vetenskapliga granskning nominerar ansökningar av hög kvalitet till ett andra steg där en övergripande panel gör det sammanvägda förslaget till beslut.

I de tre ansökningsformulären för projektbidrag, etableringsbidrag respektive bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö ska du som sökande själv föreslå i vilken beredningsgrupp du vill att din ansökan ska granskas. Ange i prioritetsordning de beredningsgrupper som du anser bäst motsvarar det sökta projektets inriktning. Ställ följande fråga när du väljer grupp: Inom vilket område bidrar projektet till vetenskaplig förnyelse? Du kan ange upp till tre grupper.

I ansökningsformuläret för bidragsformen projektbidrag inom utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök är det bara aktuellt att välja en beredningsgrupp, dvs. 3R-panelen.

Bedömningskriterier

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten för en ansökan görs med hjälp av fyra kvalitetskomponenter, sk baskriterier. Syftet med flera komponenter är att uppnå en allsidig bedömning. Det förutsätts emellertid inte att deras relativa vikt är densamma för alla ansökningar. Generellt är projektets vetenskapliga kvalitet i högre grad fokus vid bedömning av ansökningar om projektstöd, medan sökandes kompetens ges högre tyngd vid bedömning av individ/karriärstöd.

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten för en ansökan görs med hjälp av fyra kvalitetskomponenter, sk baskriterier. Syftet med flera komponenter är att uppnå en allsidig bedömning. Det förutsätts emellertid inte att deras relativa vikt är densamma för alla ansökningar. Generellt är projektets vetenskapliga kvalitet i högre grad fokus vid bedömning av ansökningar om projektstöd, medan sökandes kompetens ges högre tyngd vid bedömning av individ/karriärstöd.

De fyra baskriterierna är:

  • Nytänkande och originalitet (1-7)
  • Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)
  • Den sökandes kompetens (1-7)
  • Genomförbarhet (1-3)

Sammanfattande betyg (1-7)

De fyra baskriterierna vägs ihop till ett sammanfattade betyg (1-7) som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

3R relevans (1-7)

I utlysningen om projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) används tilläggskriteriet relevans för utlysningen (1-7).

Notera: Från och med 2017 används en sjugradig skala på tilläggskriteriet för 3R relevans. Tidigare har en tregradig skala används.

Notera: Från och med 2017 utgår det separata betyget på den vetenskapliga rapporten.

Sållning

Vid bedömning av forskningsansökningar inom området/bidragsformen används ett sållningssteg inför beredningsgruppens möte. Detta innebär att de ansökningar som håller hög vetenskapligt kvalitet och som har en rimlig chans att bli finansierade diskuteras mer utförligt vid beredningsgruppsmötet. De ansökningar som inte blir föremål för en utförlig diskussion får inte ett individuellt yttrande, utan endast ett sammanfattande betyg och särskild information om förfarandet i ett standardiserat yttrande i Prisma. Alla ansökningar får dock samma kvalitativa granskning av beredningsgruppens enskilda ledamöter som läser, betygsätter och rankar dem.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-17

Den sjugradiga betygsskalan

OUTSTANDING / Enastående 7
Exceptionally strong application with negligible weaknesses/
Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter

EXCELLENT / Utmärkt 6
Very strong application with negligible weaknesses /
Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

VERY GOOD TO EXCELLENT / Mycket bra till utmärkt 5
Very strong application with minor weaknesses /
Mycket stark ansökan med mindre svagheter

VERY GOOD / Mycket bra 4
Strong application with minor weaknesses /
Stark ansökan med mindre svagheter

GOOD / Bra 3
Some strengths, but also moderate weaknesses /
Vissa styrkor men också vissa svagheter

WEAK/Svag 2
A few strengths, but also a few major weakness or several
minor weaknesses /
Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett
flertal mindre svagheter

POOR/Dålig 1
Very few strengths and numerous major weaknesses /
Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

 
Den tregradiga betygsskala som används för Genomförbarhet/Feasibility:
FEASIBLE/Genomförbart: 3
PARTLY FEASIBLE/Delvis genomförbart: 2
NOT FEASIBLE/Ej genomförbart: 1

Den tregradiga betygsskala som används för Relevance for special call/area Relevans för särskild utlysning/satsning
RELEVANT/Relevant: 3
SOME RELEVANCE/Viss relevans: 2
NOT RELEVANT/Ej relevant: 1