Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Om bidragsformen

Varje år utses en ny innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Innehavare av professuren bör vara en väl etablerad forskare med internationellt renommé inom sitt vetenskapsområde.

Kerstin Hesselgren-professuren inrättades på initiativ av riksdagen 1987. Kerstin Hesselgren var 1922 den första kvinnan i riksdagen och en märkeskvinna i sin kamp för välfärd, kvinnors rättigheter och fred. Hon var också den första kvinnan i Internationella Arbetsorganisationen och Sveriges första delegat i Nationernas Förbund. Kerstin Hesselgren-professuren ska innehas av en framstående kvinnlig forskare inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området.

Lista över tidigare innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Områden

Samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik.

Söks av

Ansökan - med nominerad kandidat - lämnas in av den universitetsinstitution som vill agera värd för gästprofessuren.

Bidragstid

Vistelsen i Sverige bör vara minst sex månader och högst ett år. Vistelsen kan även delas upp på mer än en period.

Kostnadsslag

Vetenskapsrådets bidrag är avsett att täcka lönekostnader inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad samt resor till och från Sverige mm, inom en kostnadsram om 1,7 miljoner svenska kronor för vardera gästprofessuren.

Övrigt

Förslag måste vara förankrade hos den som föreslås till tjänsten.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Kontaktperson

Paola Norlin


Senast uppdaterad: 2016-12-14