Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar med fokus på den psykiska hälsan. Bidraget till forskningsmiljö syftar till att skapa ett tydligt mervärde genom samverkan mellan flera forskargrupper nationellt och internationellt som tillsammans bidrar med den kompetens som krävs för att arbeta med de forskningsfrågor och innovationer som utlysningen och ansökan avser. Ett ytterligare syfte är att öka forskningsresultatens genomslag i samhället. Bidraget söks av en representant för en konstellation av forskargrupper som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

SammanfattningTyp av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

Konstnärlig forskning

Inriktning

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Söks av

Enskild forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Medverkande forskare

Minst två och upp till sex forskare, verksamma vid annat lärosäte än den sökande, ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år efter uppföljning av lägesrapport.

Bidragsbelopp

3–4,5 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader.

Budgetram för utlysningen

Högst 25 miljoner kronor per år under en sexårsperiod.

Utlysningen stänger

8 maj 2018 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2018.

 

Bakgrund till utlysningen

Då kunskapsbehovet kring barns och ungdomars psykiska hälsa uppfattades som stort, och mot bakgrund av en genomgång Kungliga Vetenskapsakademien gjort av kunskapsläget inom området, initierade de fyra statliga forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en gemensam satsning under perioden 2012–2017. Totalt avsattes 300 miljoner kronor till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, i form av programbidrag och projektbidrag. Nu öppnar Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en ny gemensam utlysning inom detta område med fokus på psykisk hälsa hos nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Barns och ungdomars psykiska hälsa, delaktighet och etablering i samhället ses i dag alltmer som en av vår tids stora samhällsutmaningar. För att uppnå social hållbarhet behövs kunskapsutveckling om förutsättningar för barns och ungdomars utveckling, fungerande i vardagslivet och delaktighet. Regeringens ambition att barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) ska bli svensk lag och etableringen av hållbarhetsmålen inom ramen för FN:s Agenda 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (i denna utlysning avses särskilt mål 3, 4, 5 och 11), har bidragit till ett ökat fokus på frågan om barns och ungdomars psykiska hälsa.

Nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är grupper där det finns särskilt stora utmaningar när det gäller delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället. Ökad rapporterad ohälsa, skillnader mellan flickor och pojkar, och det faktum att allt fler unga söker sig till hälso- och sjukvård på grund av psykiska problem, manar till insatser från samhället. Bättre förståelse för dessa fenomen är angeläget, liksom exempel på förbättringsåtgärder. Kunskapsutveckling och innovationer inom detta område krävs för att skapa ökade förutsättningar för förbättrad psykisk hälsa för dessa grupper.

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Inriktning

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar med fokus på den psykiska hälsan. Ansökningarna ska därmed specifikt avse den psykiska hälsan hos nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Ansökningarna kan, men måste inte, beröra båda dessa områden.

Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i ansökans olika delar.

Svensk forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa sker inom många discipliner. Av centralt intresse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa är exempelvis:

 • välfärdens organisering och samverkan med avseende på delaktighet och inkludering mellan olika parter i samhället
 • inkludering samt integrering och etablering i samhället
 • sammanhang som familj, förskola, skola och de kamrat- och vuxenrelationer som utvecklas där
 • lärande och delaktighet i skolan
 • barns och ungdomars perspektiv på hälsa och ohälsa och hur de upplever olika samhällsinsatser
 • tekniska hjälpmedel, alternativ och kompletterande kommunikation för delaktighet och kommunikation i förskola/skola samt inom hälso- och sjukvård
 • nyskapande och unika idéer som kan utvecklas till innovationer, av teknisk eller social karaktär
 • levnadsvillkor för barn och unga och i dess närmiljö, inklusive sociala och ekonomiska faktorer
 • fysisk miljö, bostadsförhållanden och samhällsplanering.

Mervärde och tvärvetenskaplighet

Ett viktigt syfte med utlysningen är att stödja forskningsmiljöer där ett tydligt mervärde skapas genom samverkan mellan flera forskargrupper, nationellt och internationellt. Tillsammans bidrar dessa grupper med den kompetens som krävs för att arbeta med de forskningsfrågor och innovationer som ansökan avser inom området barns och ungdomars psykiska hälsa, och utvecklar den samlade kunskapsbasen inom området. Den beskrivna forskningen ska vara tvärvetenskaplig och ansökningar inom utlysningen måste inkludera minst tre olika forskargrupper med tydlig kompletterande inriktning, till exempel olika tematiska inriktningar eller disciplinär förankring. Forskarkonstellationen ska gemensamt arbeta med forskningsfrågeställningar, som bör innefatta flera av ovannämnda områden. Hur kravet på tvärvetenskaplighet liksom det förväntade mervärdet i den beskrivna forskningen ska uppfyllas ska tydligt framgå i ansökan.

Ett annat syfte med denna satsning är att öka forskningsresultatens genomslag i samhället. Vi förväntar oss därför att ansökan inkluderar en plan för hur forskningsmiljön ska interagera med användarna, och en beskrivning av hur forskningsresultaten ska spridas och nyttiggöras.

Forskningen kan ske i samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv eller offentlig verksamhet. Ansökningarna kan avse grundforskning, behovsorienterad forskning, behandlingsforskning, preventions- och interventionsforskning, och bör gärna innefatta flera av dessa ansatser. Vidare uppmuntras att unga forskare, postdoktorer och doktorander deltar i forskningsarbetet, likaså att barn, ungdomar, föräldrar och andra i barnets/ungdomens närmiljö medverkar i forskningsprocessen.

Sökande

Bidraget söks av dig som enskild forskare som företrädare för den större forskarkonstellationen. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltareöppnas i nytt fönster. För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Ansökningar om Bidrag till forskningsmiljö och projektbidrag

Du kan söka detta bidrag samtidigt som du söker projektbidrag. En förutsättning för att båda ska kunna beviljas är dock att projektbidragsansökan inte är en del av ansökan om Bidrag till forskningsmiljö. Om projektbidragsansökan är del av ansökan till Bidrag till forskningsmiljö och båda ansökningarna blir beviljade, kan det beviljade beloppet för Bidrag till forskningsmiljö minskas.

Antal ansökningar om Bidrag till forskningsmiljö

Du får endast delta i en ansökan om bidrag till forskningsmiljö i denna utlysning, antingen som sökande eller som medverkande forskare. Du kan inte söka bidrag till forskningsmiljö i någon annan av Vetenskapsrådets utlysningar.

Övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan.

Tabell över bidrag du kan söka samtidigt PDF

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett tidigare beviljat bidrag som är pågående, det vill säga vars bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera det beviljade bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag finner du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Om du tidigare beviljats ett projekt- eller karriärbidrag

Du kan söka detta bidrag till forskningsmiljö om du är projektledare för ett pågående projektbidrag eller karriärbidrag. En förutsättning för att ansökan ska kunna beviljas är att det beviljade bidraget inte är en del av ansökan om bidrag till forskningsmiljö, däremot får det beviljade bidraget vara kompletterande till ansökan.

Om du tidigare beviljats ett bidrag till forskningsmiljö

Du kan inte söka detta bidrag om du är projektledare för ett pågående bidrag till forskningsmiljö.

Om du tidigare beviljats ett bidrag inom rådsprofessorsprogrammet eller är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering

Du som har ett rådsprofessorsbidrag med bidragsperiod som överlappar bidragsperioden för denna utlysning eller är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering kan inte söka bidrag till forskningsmiljö. Du kan däremot medverka i en ansökan om bidrag till forskningsmiljö.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell över bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma forskningsuppgift som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Din ansökan ska inkludera minst två och högst sex medverkande forskare, det vill säga andra forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens vars vetenskapliga kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. De medverkande forskarna ska ha sin verksamhet vid ett annat lärosäte än du som sökande. De behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det lägsta belopp du kan söka är 3 miljoner kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Du kan som mest söka 4,5 miljoner kronor per år.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Bidraget söks för sex år men beviljas initialt för tre år. Bidraget kan sedan förlängas med ytterligare tre år efter inlämnad uppföljningsrapport med fokus på forskningens och forskningsmiljöns organisation, start och progression. Rapporten ska inkomma till Vetenskapsrådet senast den 31 mars 2020. Beroende på hur resultatet motsvarar de förutsättningar utifrån vilket bidraget har beviljats kan Vetenskapsrådet besluta att inte förlänga bidraget, eller att ompröva bidragsbeloppet för den andra treårsperioden.

Första utbetalning sker tidigast i december 2018.

En slutlig utvärdering av forskningens vetenskapliga kvalitet och forskningsmiljöns organisation mot bakgrund av de mål som beskrivs i utlysningstexten kommer att göras efter bidragsperiodens slut.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdär du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar. Därför lämnas publikationslista istället in som en bifogad pdf-fil (se instruktioner under ”Publikationer” nedan).

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla övriga personer som ska medverka i utformningen av ansökan måste också skapa ett personligt konto i Prisma och godkänna sin medverkan. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, teckenstorlek och justering av text, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (till exempel Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under ”Registrera ansökan” nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Budget och forskningsresurser
 • Publikationer
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras: syfte och mål
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik bifogar du din forskningsplan samt beskriver etiska överväganden. Här redogör du även för din ansökans relevans för utlysningen samt dess mervärde och tvärvetenskaplighet.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Visa också varför forskningens frågeställningar och förväntade resultat motiverar forskningens genomförande, mot bakgrund av de aktualiserade etiska frågorna. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i pdf-format. Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande och den ska omfatta högst tio sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider det angivna maximala sidantalet eller är störrre än 10 MB.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information som anges i nedanstående ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsmiljön.
 • Aktuell forskningsfront (State-of-the art). Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält/område samarbetsprojektet befinner sig i. Ange nyckelreferenser.
 • Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty). Beskriv kortfattat hur samarbetsprojektet anknyter till tidigare forskning inom området och dess betydelse på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt samarbetsprojektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.
 • Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results). Beskriv kortfattat din och de medverkande forskarnas egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att samarbetsprojektet går att genomföra. Ange även om det inte föreligger några preliminära resultat. Ange om samarbetsprojektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Vinnova.
 • Projektbeskrivning (Project description). Beskriv samarbetsprojektets design där följande delar ingår:
  • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
  • Tidplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras
  • Projektorganisation. Förtydliga din egen och de medverkande forskarnas bidrag till projektets genomförande. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet, och även eventuella andra forskare eller motsvarande som är viktiga för projektets genomförande.

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan lämnar du den tom.

 • Dataanalys och statistik (Data analysis and statistics). Moderna metoder genererar ofta komplexa data. Beskriv planering för analys av data som samlats in i samarbetsprojektet samt statistiska metoder som används. Om projektet omfattar kliniska studier, inkludera en power-analys
 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som kan disponeras för samarbetsprojektet.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera samarbetsprojektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.öppnas i nytt fönster
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). Beskriv samarbete med andra utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning.
 • Övriga ansökningar eller bidrag (Other applications or grants). Om du söker eller avser att söka flera bidrag från Vetenskapsrådet ska relationen mellan projekten förtydligas. Detsamma gäller om du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som helt eller delvis överlappar med den nu sökta. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Redogör även för relationen till eventuella andra ansökningar eller bidrag om samma projektidé hos andra finansiärer (från dig eller annan forskare).
 • Klinisk signifikans (Clinical significance). Förklara på vilket sätt samarbetsprojektets resultat kan komma till praktisk klinisk användning.

Relevans

Redogör för på vilket sätt ansökan är relevant för utlysningen under nedanstående rubriker.

1. Generell relevans

Beskriv kortfattat forskningens relevans för utlysningens syfte i enlighet med beskrivningen i utlysningstextens inledning.

2. Relevans för policy

Beskriv kortfattat hur forskningen kan bidra till att beslutsfattare och samhällsaktörer kan främja delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för målgrupperna i denna utlysning, exempelvis genom regelverk och resursfördelning.

3. Relevans för praktik

Beskriv kortfattat hur den forskningen kan bidra till att främja delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för målgrupperna i denna utlysning, genom nya arbetssätt eller metoder och samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11).

Mervärde och tvärvetenskaplighet

Redogör för hur forskningsmiljön i enlighet med utlysningens syfte bidrar till ny kunskap och tydligt mervärde i samverkan mellan flera forskargrupper nationellt och internationellt. I redogörelsen ska tydligt framgå:

 • hur den föreslagna forskningsmiljön gör det möjligt för forskarkonstellationen att tillsammans, och genom ett nära samarbete, åta sig forskningsuppgifter som är mer omfattande och utmanande än vad som vore möjligt om forskarna verkade var och en för sig
 • vilka som är miljöns centrala vetenskapliga frågeställningar, hur miljön ska byggas upp och utvecklas
 • hur miljön på ett väsentligt sätt uppmuntrar unga forskare, postdoktorer och doktorander att delta i forskningsarbetet, liksom att barn, ungdomar, föräldrar och andra i barnets/ungdomens närmiljö medverkar i forskningsprocessen
 • hur miljön ska organisera arbetet för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå forskningsmiljöns mål
 • hur miljön planerar att interagera med användarna av miljöns forskning under forskningsprocessen och hur forskningsresultaten ska spridas och komma till nytta.

Redogörelsen får omfatta högst 8 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka två A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11).

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt eventuell annan finansiering av projektet.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, de medverkande forskarna samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av heltidsanställning.

Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal verksam i projektet, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i kronor.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till din medelsförvaltare för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur som är öppen för alla.

Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.öppnas i nytt fönster

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet. Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet (hela eller delar av det) utöver vad som söks i denna ansökan. Ange hela belopp i kronor.

Publikationer

Under den här fliken bifogar du din och de medverkande forskarnas publikationslistor i pdf-format till respektive fält.

Sökandes publikationslista

Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan ska omfatta högst fem sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider det angivna maximala sidantalet.

Listan ska inledas med de upp till tio publikationer som är viktigast för din ansökan:

1. Urval av publikationer (Selection of publications). Lista de upp till tio publikationer som är viktigast för din ansökan. För varje publikation ska du redogöra för hur du bidragit till denna samt dess relevans för det beskrivna forskningsprojektet (högst fyra rader per publikation). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan.

Du ska dessutom lista relevanta publikationer från de senaste åtta åren:

2. Publikationer från de senaste åtta åren (Publications from the last eight years). Sortera publikationerna, med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan, under respektive rubrik (publikationstyp) i nedanstående ordning:

 • Sakkunniggranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 • Sakkunniggranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 • Sakkunniggranskade samlingsvolymer (Peer-reviewed edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Sakkunniggranskade böcker och bokkapitel (Peer-reviewed books and book chapters)
 • Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Other publications including popular science books/presentations)

Observera! Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade arbetet hamnar först i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Den i publikationslistan angivna författarordningen ska vara identisk med det publicerade verket. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medverkande forskares publikationslistor

Bifoga samtliga medverkande forskares publikationslistor sammanfogade till en fil. Listan för respektive forskare ska inkludera upp till högst tio publikationer i form av de mest relevanta publikationerna för den beskrivna forskningen, och omfatta högst en A4-sida. Den aktuella forskarens namn ska markeras i fetstil och även anges i sidhuvudet i respektive lista.

Publikationerna ska vara av typen Sakkunniggranskade originalartiklar, konferensbidrag, samlingsvolymer, forskningsöversiktsartiklar, böcker och bokkapitel, samt Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer.

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Den i publikationslistan angivna författarordningen ska vara identisk med det publicerade verket. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar ett beviljat bidrag och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här bjuder du in de medverkande forskarna och eventuella medverkande administratörer till din ansökan. En medverkande administratör är en person som inte behöver ingå i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan.

När du bjuder in medverkande ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka i din ansökan måste samtliga sedan registrera egna personliga konton i Prisma. Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Efter att en medverkande forskare accepterat din inbjudan kan du tilldela denne behörighet att redigera i ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. De medverkande forskarna hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan. Du som projektledare ska under ”Övriga meriter” ange dina ledarskapsmeriter.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform) och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter (inklusive ledarskapsmeriter för dig som är projektledare) som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

Under fliken ”Kontrollera och registrera” visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller budget). Först när du klickar på knappen ”Registrera” så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort. Innan registrering måste alla medverkande forskare dessutom komplettera ansökan med cv-uppgifter från sina respektive personliga konton i Prisma.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet ”Ansökningar” under fliken ”Ansökningar och bidrag”. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag
 • de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas, exempelvis tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd
 • sökande kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget.

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen eller forskningsstödjande verksamheten kan beredas plats vid medelsförvaltaren under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning av signerande medelsförvaltare under de senaste två åren innan sista ansökningsdag
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”. Yttrandet består av betyg och i vissa fall skriftliga kommentarer.

EU ABS-förordningen och deklaration av tillbörlig aktsamhet: Från och med den 12 oktober 2015 ska användare av genetiska resurser (genetiskt material av faktiskt eller potentiellt värde) och traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som är inhämtade efter 12 oktober 2014, följa EU ABS-förordningen (nr 511/2014) genom att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Detta gäller endast beviljade bidragsmottagare. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt.

Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i bilaga 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten. Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Winnie Birberg, Vetenskapsrådet. Tel: 08-546 44 252

Carole Desmoulins, Vetenskapsrådet. Tel: 08-546 44 006

Peter Allebeck, Forte

Thomas Jacobsson, Forte

Gunnar Sandberg, Vinnova

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1–2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-27

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access