Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja infrastruktur av nationellt intresse. Sådan infrastruktur kan vara antingen nationell eller internationell. Bidraget får användas för samordning, utveckling, konstruktion, uppgradering, investering och drift av forskningsinfrastruktur.

SammanfattningTyp av bidrag

Infrastrukturstöd

Område

Forskningsinfrastruktur

Inriktning

Infrastruktur av nationellt intresse

Söks av

Organisation

Bidragstid

1-8 år

Utlysningen stänger

7 mars 2017 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av oktober 2017

Bidragsperioden startar

Tidigast januari 2018

 

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att organisationen ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Ramar för forskningsinfrastrukturbidraget

 • Det är endast möjligt att söka bidrag för de forskningsinfrastrukturer/områden som listas i denna utlysningstext. För ansökan om Tilläggsbidrag, se områdesbeskrivningPDF för villkor och instruktioner.
 • Ansökan om bidrag till en nationell forskningsinfrastruktur med eller utan en internationell del görs som regel av ett nationellt konsortium bestående av minst tre svenska universitet, högskolor, eller andra svenska myndigheter med forskningsuppdrag. En konsortiemedlem är medelsförvaltare för bidraget.
 • För en ansökan om bidrag endast till internationell infrastruktur är konsortium inte ett krav men det är starkt önskvärt att flera lärosäten medverkar. Ett lärosäte är medelsförvaltare för bidraget.
 • Medelsförvaltaren samt övriga konsortiemedlemmar/medsökande organisationer bekräftar sina åtaganden genom ett stödbrev som bifogas ansökan.
 • Bidraget söks för upp till åtta år.
 • Ansökan ska innehålla en totalbudget som förväntas täcka hela perioden. För nationell verksamhet förväntas konsortiet bidra med medfinansiering om minst 50 procent av totalbudgeten. För internationell verksamhet förväntas de medverkande göra substantiella åtaganden som ger svenskt mervärde av det internationella medlemskapet, detta kan ta andra former än medfinansiering beroende på ramarna för infrastrukturens verksamhet.

Vetenskapsrådet tillämpar förutom generella bidragsvillkorPDF också särskilda villkor för infrastrukturbidrag. För information om hur de särskilda villkoren är utformade se Särskilda villkor 2015.PDF

Inriktning

Centralt för utveckling av forskning och innovation är att forskare har tillgång till högklassig forskningsinfrastruktur. För att svenska forskare ska kunna nyttja forskningsinfrastruktur som ger tillgång till de främsta metoderna, den bästa utrustningen och relevant expertis arbetar Vetenskapsrådet med att finansiera och långsiktigt planera för nationell forskningsinfrastruktur och Sveriges medverkan i internationella infrastrukturer inom alla ämnesområden.

Enligt Vetenskapsrådets kriterier ska infrastruktur av nationellt intresse:

 • vara av brett nationellt intresse
 • ge förutsättningar för världsledande forskning
 • nyttjas av ett flertal forskargrupper eller användare med högt kvalificerade forskningsprojekt
 • vara så omfattande att enskilda grupper inte kan driva den på egen hand
 • ha en långsiktig planering för vetenskapliga mål, finansiering och nyttjande
 • vara öppen och enkelt tillgänglig för forskare, industri och andra användare, samt ha en plan för tillgängligheten (gäller både nyttjande av infrastrukturen, tillgång till insamlade data och presentation av resultat)

samt i relevanta fall

 • introducera ny spetsteknologi.

Sökande

Bidraget söks av ett svenskt universitet, högskola eller myndighet som är godkänd som medelsförvaltare för Vetenskapsrådets bidrag och därmed uppfyller våra krav på medelsförvaltare. Medelsförvaltaren ska vara värdorganisation för infrastrukturen och är ansvarig för att bidraget används enligt Vetenskapsrådets villkor. Som regel ska alla ansökningar stödjas av ett konsortium med minst tre medverkande organisationer.

Samtliga konsortiemedlemmar ska bekräfta sitt åtagande i form av stödbrev (se anvisningar nedan). För att säkerställa ansvarsförhållanden mellan medlemmarna i konsortiet kräver Vetenskapsrådet ett konsortialavtal som undertecknats av rektor/myndighetschef för alla ingående konsortiemedlemmar. Konsortialavtalet ska finnas tillgängligt hos medelsförvaltaren innan utbetalning av bidraget kan börja. Om bidrag söks endast för internationell verksamhet krävs inget konsortialavtal.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget kan sökas för att finansiera samordning, utveckling, konstruktion, uppgradering, investering och drift av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Begreppet drift inkluderar i princip alla kostnader som inte är investeringar, exempelvis löner, lokaler och användarstöd.

För nytt svenskt medlemskap i internationell infrastruktur, det vill säga infrastruktur där Sverige inte har ett pågående medlemskap, ska bidrag för medlemsavgift ingå i sökt belopp. När det gäller internationell infrastruktur med pågående svenskt medlemskap ska medlemsavgift däremot inte ingå i sökt belopp. Avgiften för medlemskap fortsätter att betalas ut från Vetenskapsrådet direkt till berörd internationell infrastruktur enligt separat internationell överenskommelse.

Bidraget får inte användas för forskning. Bidraget får inte heller användas för doktorandlön, utbildningsbidrag eller stipendier.

Bidragstid

Bidraget söks för ett till åtta år. Första utbetalning sker tidigast i januari 2018.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs elektroniskt i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. För att kunna ansöka måste organisationen ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma.

Ansökan initieras hos medelsförvaltaren (av organisationskontoansvarig eller ansvarig för organisationens ansökningar). Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in den som medelsförvaltaren utsett som ansvarig för att fylla i ansökans innehåll, om detta ska vara någon annan person.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstöd, samt svar på vanliga frågor. Vi uppmanar sökande att ta del av dessa när ansökan utformas.

Skapa personkonto i Prisma

Den som skapar ansökan hos medelsförvaltaren samt den som eventuellt bjuds in som ansvarig för att fylla i ansökans innehåll måste skapa ett personligt konto i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den sistnämnda måste dessutom godkänna sin medverkan i ansökan.

Tänk på att skapa det personliga kontot i god tid. De ansökningar som registreras i Prisma kopplas till det personliga kontot.

Även eventuella medverkande administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin medverkan i ansökan.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att man kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om texten skrivits på förhand i Microsoft Word kan den även klistras in med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om man fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Signering

Alla signeringar utförs i samband med registrering av ansökan, av den person vid medelsförvaltaren som skapat den. Se mer information under Registrera ansökan nedan. Vetenskapsrådet förutsätter att den som skapar, fyller i, registrerar och signerar ansökan har mandat från rektor/motsvarande vid medelsförvaltaren att göra detta.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber sökande att orientera sig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att läsa nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi därför att ansökan utformas på engelska.

Den som registrerar ansökan ansvarar för att ansökan är fullständig och korrekt ifylld i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som Vetenskapsrådet uttryckligen frågar efter. Vetenskapsrådet godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om. Om medelsförvaltaren eller konsortiet inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Infrastrukturens mål och verksamhet
 • Budget och forskningsresurser
 • Nyckelreferenser
 • Stödbrev
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. När obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk*.

Beskrivande information

Under denna flik anges infrastrukturens namn på svenska och engelska, projekttid (antal år), samt nyckelord och SCB-koder. Här anges även om infrastrukturen är nationell eller internationell eller bådadera (det vill säga en nationell infrastruktur som också deltar som svensk nod i en internationell infrastruktur), liksom område/infrastrukturens namn samt vilka organisationer som medverkar i ansökan. Här fylls även abstract och populärvetenskaplig beskrivning i, se nedan.

Medverkande organisationer

Lista de organisationer som medverkar i ansökan. Medverkande organisationer ska uppfylla Vetenskapsrådets kriterier för godkända medelsförvaltareöppnas i nytt fönster.

Abstract

Sammanfattningen ska innehålla en kort beskrivning av

 • vilken infrastruktur som ansökan avser
 • infrastrukturens verksamhet och organisation
 • infrastrukturens vetenskapliga mål
 • vad bidraget ska användas till

Texten ska ge en lättillgänglig orientering om infrastrukturens syfte, verksamhet och vilken forskning som stöds.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv infrastrukturen så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Utgå från nedanstående punkter.

 • Beskriv infrastrukturens användning.
 • Lyft fram vilka (nya) möjligheter den erbjuder för svensk forskning, innovation och samhällsnytta.
 • Förklara på vilket sätt (den nya) kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om ansökan beviljas, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera att den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Infrastrukturens mål och verksamhet

Under denna flik bifogas vetenskaplig plan, beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet i pdf-format samt beskriver etiska överväganden.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som infrastrukturen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i arbetet. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i infrastrukturens verksamhet. Om inga etiska frågor är aktuella anges detta.

Vetenskaplig plan

Här bifogas den vetenskapliga planen i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste dessa sammanfogas till en fil.

Bilagan får omfatta maximalt åtta A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd. Den vetenskapliga planen ska utgå från det specifika område/infrastruktur för vilket bidraget söks och adressera nedanstående rubriker. Observera att de nyckelreferenser som efterfrågas bifogas till ansökan som en separat bilaga under fliken Nyckelreferenser.

1 Vetenskaplig motivering av infrastrukturen/översikt av vetenskapsområdet

 • Redogör för vilken vetenskapligt framstående svensk, och i förekommande fall internationell forskning som möjliggörs av infrastrukturen (kopplas till modulerna i bilaga Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet). Referenser anges i bilagan Nyckelreferenser.
 • Beskriv hur infrastrukturen adresserar specifika vetenskapliga och i förekommande fall samhälleliga utmaningar och vilka effekter/vilket mervärde som förväntas (kopplat till utlysningens beskrivning för området/infrastrukturen)
 • Beskriv vilken långsiktig betydelse infrastrukturen har för det vetenskapliga området, i relation till annan nationell och/eller internationell befintlig infrastruktur.
 • Beskriv infrastrukturens användargrupper och ange (för infrastrukturer som tidigare inte haft stöd från Vetenskapsrådet anges detta om möjligt) 
    • statistik på antalet akademiska användare (ange även omfattning uppdelat på forskningsområde, män/kvinnor, och lärosäte/organisation).
    • statistik på användare från näringsliv, offentlig sektor och andra icke-akademiska användare (ange omfattning, vilka de är och i vilket syfte infrastrukturen används).
 • Beskriv nya förväntade användargrupper och forskningsområden.
 • Beskriv hur infrastrukturen bidrar till kompetensuppbyggnad nationellt.
 • Beskriv infrastrukturens policy för tillgängliggörande av data som tas fram vid infrastrukturen.
 • I de fall svenska forskare ska bidra vetenskapligt till uppbyggnad, uppgradering och/eller drift till infrastrukturen, t.ex. in-kind eller liknande, ange referenser som styrker forskarnas vetenskapliga meriter (CV med ett urval, dock högst 20, vetenskapliga publikationer). Detta anges under nyckelreferenser i bilagan Nyckelreferenser.

2. Betydelse för samhällsnytta och innovation

 • Beskriv hur infrastrukturen bidrar till att främja svensk och internationell innovation och samhällsnytta, idag och i framtiden. I förekommande fall, exemplifiera med nyckelreferenser och eventuella patent (anges i bilagan Nyckelreferenser).
 • Vid ansökan om bidrag till svensk medverkan i en internationell infrastruktur, beskriv på vilket sätt detta skulle kunna vara till fördel för de svenska företag som kan bidra till uppbyggnad eller drift av infrastrukturen.

Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet

Här bifogas beskrivning i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste dessa sammanfogas till en fil.

Bilagan Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet får omfatta maximalt 15 A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd. Observera att de nyckelreferenser som efterfrågas bifogas till ansökan som en separat bilaga under fliken Nyckelreferenser.

Verksamheten ska beskrivas med hjälp av moduler, där varje modul beskriver en avgränsad delmängd/funktion av infrastrukturens verksamhet. Konsortiet avgör vad som är en lämplig uppdelning i moduler utifrån infrastrukturens egna förutsättningar. Om både nationell och internationell verksamhet ingår ska dessa delas upp på olika moduler. Notera att modulen Organisation och ledning alltid ska ingå.

Beskriv modulerna i text och koppla varje modul till en tabell eller tabellrad i budgeten. Använd den budgetmall som tillhandahålls av Vetenskapsrådet för att budgetera infrastrukturens verksamhet (se Budget). Moduler kan i vissa fall vara helt beroende av varandra (till exempel utrustningar som utgör delar i en sekventiell kedja av analyser) medan de i andra fall kan vara komplementära (till exempel olika utrustningar som ger möjlighet att analysera ett prov med flera komplementära tekniker). Ange hur modulerna hänger samman, om de är beroende av varandra och hur beroendet ser ut.

Beskrivningen av infrastrukturen och dess verksamhet bör adressera nedanstående rubriker och frågeställningar.

1. Infrastrukturens organisation och ledning (organisatorisk plan)

Beskriv infrastrukturens organisation och ledning med avseende på nedanstående frågeställningar, gärna med hjälp av en bild. Denna modul är obligatorisk.

 • Medverkande organisationer och deras roller i det konsortium som står bakom infrastrukturen (ska ingå i modulen Organisation och ledning). Om ansökan endast avser en internationell del behöver organisationerna inte ingå i ett konsortium.
 • Beskriv infrastrukturens strategiska, vetenskapliga och operativa ledning (ska ingå i modulen Organisation och ledning).
 • Om ansökan avser både en nationell och en internationell del ska det vara tydligt hur de olika delarna relaterar till varandra med avseende på verksamhet, budget, organisation och ledning.
 • Om en nationell infrastruktur också är värd för en svensk nod i en internationell infrastruktur ska det vara tydligt hur de två delarna relaterar till varandra med avseende på verksamhet, budget, organisation och ledning.

2. Infrastrukturens verksamhet

2.1 Grafisk översikt

Beskriv grafiskt infrastrukturens uppbyggnad med de olika ingående funktionerna (moduler) för olika verksamheter. Ange vilka funktionella moduler som ingår i verksamheten.

2.2 Tidsplan

Ange en tidsplan för infrastrukturens verksamhet inklusive förberedelser, konstruktion, installation, utveckling, drift och avveckling. Tidsplanen ska inkludera delmål och resultat (deliverables) för modulerna och tidsplanen bör bifogas som ett Ganttschema.

2.3 Användare

Vetenskapsrådet följer upp användningen av infrastruktur baserat på de nyckeltal som kommer att efterfrågas i de särskilda villkoren för bidragen.

 • Beskriv hur infrastrukturen görs tillgänglig för forskare nationellt och i förekommande fall även internationellt. Enligt Vetenskapsrådets särskilda villkor för infrastrukturbidrag ska tillgängligheten baseras på vetenskaplig kvalitet.
 • Beskriv hur infrastrukturen informerar och kommunicerar med nuvarande, och möjliga nya, användare.
 • Beskriv hur infrastrukturen arbetar med avancerat användarstöd och utbildning för befintliga och, möjliga nya, användare. Användarstöd/utbildning kan inkludera planering av experiment, handhavande av instrument, val av experimentella analysmetoder och dataanalys. Beskriv nuvarande typ av stöd/utbildning och dess omfattning. Beskriv hur behovet av användarstöd ser ut framöver.
 • Beskriv infrastrukturens tillgänglighet utifrån väntetider, beläggning och driftstid.
 • Ange om infrastrukturen tar ut användaravgifter. Om så sker, beskriv hur dessa beräknas och vilka användare som omfattas av avgifter. Kommersiella användare eller uppdragsforskning som nyttjar infrastrukturen ska täcka den faktiska kostnaden för användningen.

2.4 Samverkan med andra infrastrukturer

 • I förekommande fall, beskriv vilka andra nationella infrastrukturer som finns inom området.
  • Hur ser samarbetet ut mellan dessa och infrastrukturen i denna ansökan?
  • Tydliggör gränsdragningen mellan närliggande och/eller potentiellt överlappande infrastrukturer.
 • I förekommande fall, beskriv vilka liknande internationella infrastrukturer som finns.
  • Hur ser samarbetet ut mellan dessa och infrastrukturen i denna ansökan?
  • Vilka möjligheter finns för svenska forskare att använda den andra internationella infrastrukturen?

2.5 Konstruktion, utveckling och drift av infrastrukturen

Beskriv följande punkter för varje modul:

 • Modulens funktion och koppling till infrastrukturens vetenskapliga mål.
 • Ange både befintlig utrustning och utrustning som är planerad att byggas/köpas. Inkludera en teknisk beskrivning av utrustningen samt en uppskattning av dess livslängd. Ange i både text och budget vilka kostnader för utrustning som redan är finansierad av Vetenskapsrådet eller annan forskningsfinansiär, samt vilka kostnader som söks i denna ansökan. Detta ska motsvaras av en eller flera poster i budgeten.
 • Modulens behov av andra resurser såsom personal, lokaler etc. Ange i både text och budget om delar av driften beviljats bidrag från Vetenskapsrådet eller annan forskningsfinansiär, samt vilka delar av driften som söks inom denna ansökan. Detta ska motsvaras av en eller flera poster i budgeten. Om tillgängliggörande av forskningsdata, som är resultat av forskning vid infrastrukturen, kräver investeringar eller på annat sätt skapar kostnader för infrastrukturen ska detta tas upp här.

Ange hur modulerna hänger samman, om de är beroende av varandra och hur beroendet ser ut. Ange hur modulerna samverkar för att uppnå de vetenskapliga målen.

2.6 Riskanalys

Beskriv vilka osäkerhetsfaktorer som finns i anslutning till infrastrukturens utveckling/målsättningar, exempelvis när det gäller tidsplan, rekryteringar, budget etc. Beskriv också vilka åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna.

3. Datahantering och behov av stödjande e-infrastruktur

Minst en sida i bilagan Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet ska användas för att beskriva datahantering (vilken typ av data som genereras och hur den hanteras) inom infrastrukturen samt infrastrukturens behov av stödjande e-infrastruktur. Med stödjande e-infrastruktur avses tillgång till nätverksuppkoppling, datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring, mjukvara, databaser och liknande som krävs för infrastrukturens drift (d.v.s. för att genomföra experiment samt samla in, hantera och bearbeta data vid infrastrukturen). I tillämpliga fall beskrivs även hur data görs öppet tillgängliga. Ange specifikt om, och i sådana fall hur, infrastrukturen hanterar persondata eller andra känsliga data.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av all e-infrastruktur som krävs, inklusive en tidsplan för när den behövs och en kostnadsuppskattning. Beskrivning samt budget för stödjande e-infrastruktur tas upp i ansökan på samma sätt som all annan verksamhet, det vill säga den ska tas upp i en eller flera moduler. Ange om beräkning och lagring avser känsliga persondata.

Tabellerna E1 och E2 ska användas för att planera och budgetera e-infrastrukturbehoven. Tabellerna bifogas till bilagan Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet. Kostnaderna i tabell E2 ska även inkluderas i budgeten. Tabellerna räknas inte in i maxantalet sidor. I de fall datahantering endast kräver normal kontorsutrustning eller existerande datanät anges detta.

Tabell E1. Infrastrukturens behov av stödjande e-infrastruktur


Tabell E1. Infrastrukturens behov av stödjande e-infrastruktur

                                                                                                                                                                    

År
1    

...   

År N    

Beräkning (anges i lämplig enhet) Exempel: behov av beräkningskapacitet. För beräkningskapacitet anges CPU-timmar och eventuella krav på särskilda tekniska lösningar.
Lagring (anges i lämplig enhet)
Exempel: för lagringsbehov anges hur mycket data som behöver lagras, vilka typer av lagring som behövs (hårddisk, band etc), för hur lång tid data kommer att lagras samt ungefärlig årlig tillväxt i lagringskapacitet
Avancerat användarstöd, kopplat till beräkning och lagring (anges som heltidstjänster)
Nätverk (anges i lämplig enhet)Exempel: nätverkskapacitet, inklusive typ av kapacitet som efterfrågas och geografisk belägenhet. Ange specifikt om det är frågan om utländska anslutningar.

 

 

 

 

 

Tabell E2. Kostnadsuppskattning av de behov som angetts i tabell E1

                                                                                                    

År 
1

...       

År N  

Beräkning (SEK)
Lagring (SEK)    
Avancerat  användarstöd, kopplat till beräkning och lagring (SEK)
Nätverk (SEK)

 

 

 

 

Mjukvara, databaser etc (SEK) (dock inte kostnader som rör kontors-IT)  

Vid planering och budgetering ber vi er att observera följande:

 • e-infrastrukturerna SNIC och SUNET tillhandahåller inte kostnadsfria tjänster till andra forskningsinfrastrukturer
 • e-infrastrukturbehoven hos forskare som analyserar data som tagits fram vid infrastrukturen ska inte ingå i denna ansökan
 • Vetenskapsrådet finansierar inte långvarig datalagring som bedöms ligga inom lärosätenas arkivansvar.

Vetenskapsrådet rekommenderar att tjänster som rör nätverk och storskaliga datorresurser för beräkning och lagring tillhandahålls av någon av de nationella infrastrukturerna SUNET och/eller SNIC. Den sökande ansvarar för att ta fram en plan för sina behov. Samråd med SUNET och/eller SNIC bör sedan ske för att ta fram en rimlig kostnadsuppskattning för de beskrivna behoven. Samråd med Sunets operativt ansvarige Börje Josefsson (bj@sunet.se) och/eller SNICs föreståndare Hans Karlsson (hans.karlsson@kemi.uu.se) bör ske senast fredagen den 10 februari. Om den sökande önskar använda en annan tjänsteleverantör än ovanstående så ska detta motiveras i ansökan. Den sökande ansvarar då själv för att ta fram en rimlig kostnadsuppskattning.

Budget och forskningsresurser

Under denna flik anges total kostnad för infrastrukturen, samt detaljerad budget och förklaring av budget i pdf-format.

Sökt totalbelopp från Vetenskapsrådet

Ange sökt belopp från Vetenskapsrådet för respektive år (ska överensstämma med vad som anges i budgetbilagan nedan). Ange beloppen i hela kronor, ej tusental kronor. Det sökta beloppet summeras i tabellen som visar den totala kostnaden för projektet. Observera att rutan ”2018” i formulärets tabell motsvarar ”Year 1” i den bifogade budgetmallen.

Budget

Bifoga infrastrukturensbudget i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Använd den budgetmall Excel som Vetenskapsrådet tillhandahåller och ange kostnaderna i tusentals kronor (tkr). Observera att vi efterfrågar en totalbudget för infrastrukturen. Det innebär att alla intäkter ska framgå i ansökan, såsom sökt bidrag från Vetenskapsrådet, bidrag från konsortiet, bidrag från andra finansiärer och användaravgifter. Likaså ska hela kostnaden för uppbyggnad, drift och så vidare av infrastrukturen framgå i budgeten, inklusive indirekta kostnader.

Alla kostnader i ansökans budget måste vara tydligt kopplade till de moduler som beskrivs under rubriken 2.5 Konstruktion, uppbyggnad och drift av infrastrukturen under ”Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet” ovan.

Nedanstående rubriker (Tabell 1, Tabell 2 osv) refererar till tabeller som återfinns i budgetmallen.

Tabell 1. Sammanställning: Kostnader

Här anges de modulvis sammanställda kostnaderna. Varje rad i tabellen ska motsvara summeringsraden för respektive moduls budget över samtliga kostnadsslag.

Tabell 2. Sammanställning: Intäkter - bidrag

I den här tabellen anges i 2.1 hur mycket medel som söks från Vetenskapsrådet.

Övriga budgetrader i Tabell 2 anger hur mycket medelsförvaltaren och övriga konsortiemedlemmar avser bidra med till infrastrukturen. Respektive konsortiemedlems bidrag summeras här över samtliga kostnadsslag.

Ange även övriga beräknade bidrag till infrastrukturen utöver Vetenskapsrådets och konsortiemedlemmarnas direkta bidrag. Detta kan vara bidrag från andra offentliga och privata forskningsfinansiärer, EU, och/eller andra myndigheter.

Tabell 3. Sammanställning: Intäkter - användaravgifter

Ange eventuella användaravgifter uppdelade modulvis.

De sammanlagda beräknade intäkterna för infrastrukturen (Tabell 2+3) ska överensstämma med totalt beräknade kostnader (summeringsraderna för Tabell 1 Sammanställning av kostnader).

Tabeller för de enskilda modulerna

 • Ange här samtliga kostnader för respektive modul. Befintliga resurser som konsortiet ställer till infrastrukturens förfogande ska inte tas med. Exempel på sådana befintliga resurser kan vara en befintlig utrustning, databas eller annan långsiktig verksamhet som görs nationellt tillgänglig genom infrastrukturen (beräknat värde av dessa kan anges i Tabell 4 – Befintliga resurser som konsortiet ställer till förfogande).
 • Kostnaderna ska redovisas enligt SUHF-modellen men kan beräknas olika för olika konsortiemedlemmar. Exempelvis kan det variera mellan konsortiemedlemmarna hur lokalkostnader och/eller typ av lokaler anges. Kostnaderna anges på det vis som bäst passar respektive konsortiemedlems redovisningsprinciper. Vetenskapsrådet behöver inte känna till detaljerna kring hur kostnaderna beräknas.
 • Kostnader som kan hänföras till inköp, utveckling, konstruktion, installation och i förekommande fall destruering av utrustning ska alltid anges som avskrivningar. Vanligen gäller fem år för all utrustning, undantaget är datorer som vanligen avskrivs på fyra år.

Kostnader för utbildning och stödjande e-infrastruktur ska alltid framgå men konsortiet kan välja om kostnaderna ska ingå i befintliga moduler eller vara egna moduler. Alla kostnader för stödjande e-infrastruktur ska framgå. Varje budgetrad ska gå att relatera till respektive modul i bilagan Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet.

Summeringen av respektive modul förs sedan över till Tabell 1.

Tabell 4 Sammanställning - Befintliga resurser som konsortiet ställer till förfogande

 • Med befintliga resurser avses framförallt befintlig utrustning och databaser inom konsortiet som görs nationellt tillgängliga genom att de ställs till infrastrukturens förfogande. Det kan också vara annan verksamhet som konsortiet vill göra nationellt tillgänglig.
 • Notera att befintlig personal och indirekta kostnader som är del av infrastrukturens kärnverksamhet inte ska anges här utan de är en del av konsortiets medfinansiering och ska budgeteras inom respektive modul.
 • Konsortiemedlemmarna väljer själva om de vill ange ett värde för de befintliga resurserna och hur värdet då beräknas. Resurserna behöver inte ursprungligen ha bekostats av konsortiemedlemmarna.
 • Redogör, under beskrivningen av relevant modul i bilagan Beskrivning av infrastrukturen och dess verksamhet, för vad de befintliga resurserna består av, hur de ställs till infrastrukturens förfogande, och vad de bidrar med till infrastrukturen.

Notera att befintliga resurser inte räknas som medfinansiering.

Förklaring av budget

Bifoga förklaring av budgeten i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 5 MB.

Bilagan får omfatta maximalt två A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd.

Nyckelreferenser

Bifoga nyckelreferenser i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB.

Bilagan ska innehålla högst 20 nyckelreferenser (publikationer och patent) för ansökan. Använd rubriker för att markera vilka nyckelreferenser som svarar mot en specifik frågeställning i utlysningstexten. Inled varje rubrik med asterisk (*) enligt exemplet: ”*Exempel på nyckelreferenser som beskriver vetenskapligt framstående forskning som möjliggörs av infrastrukturen”.

Stödbrev

Bifoga stödbrev från medelsförvaltaren samt från övriga konsortiemedlemmar/medverkande organisationer som bekräftar dessas åtaganden. Mall för stödbrev återfinns härWord. Observera att bilagan endast kan utgöras av en pdf-fil om högst 5 MB. Om bilagan består av flera dokument måste dessa sammanfogas till en fil.

Medelsförvaltare

Under denna flik anges hemvist för infrastrukturen. Medelsförvaltare är den organisation som är värd för infrastrukturen och fylls i automatiskt när ansökan skapas. Som hemvist anges den institution eller motsvarande organisatoriska enhet som har huvudansvar för infrastrukturen.

Medverkande

Här kan medverkande administratörer bjudas in till ansökan. En medverkande administratör är en person som kan hjälpa till att lägga in och redigera information i ansökan. Observera att medverkande forskare inte kan inkluderas i ansökan.

Medverkande administratörer som ännu inte har ett konto i Prisma kan bjudas in, men för att de ska kunna medverka på ansökan måste samtliga registrera egna personliga konton i Prisma.

Alla medverkande måste acceptera inbjudan innan registreringen av ansökan kan slutföras. Säkerställ att rätt e-postadress används vid inbjudan, och att adressen är kopplad till personens Prismakonto.

Registrera ansökan

Under fliken Registrera ansökan informerar systemet om någon obligatorisk information saknas och om vad som eventuellt behöver kompletteras. Först genom att klicka på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska ansökan innan registrering.

Observera! Alla som bjudits in att medverka i ansökan måste acceptera inbjudan innan ansökan kan registreras. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittas efter registrering under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Den som är ansvarig för organisationsansökan vid medelsförvaltaren ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

Ansökningar där en organisation är sökande signeras automatiskt vid registrering av ansökan. Vetenskapsrådet förutsätter att den som är ansvarig för organisationsansökningar vid medelsförvaltaren och som registrerar och signerar ansökan har mandat från rektor/motsvarande vid lärosätet att göra detta.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning
 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning

Vad händer sedan?

När utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittas därefter under fliken Ansökningar och bidrag hos kontot för den som ansvarar för att fylla i ansökan.

Bedömning

Ansökan bedöms och prioriteras i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier för infrastrukturer.

Ansökan kommer att bedömas av en panel bestående av internationella och nationella experter med både vetenskaplig bredd och kompetens inom området forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådets ämnesråd kommer också att ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan i förhållande till vilken forskning som stöds av dem och deras strategier för framtida satsningar. Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

I september 2017 fattar Vetenskapsrådet ett inriktningsbeslut om vilka infrastrukturer som rådet avser att stödja. Under sista kvartalet 2017 för Vetenskapsrådet en dialog med respektive medelsförvaltare om bland annat modulernas innehåll och uppföljning av infrastrukturens verksamhet. Senast i december 2017 fattar Vetenskapsrådet ett bidragsbeslut där rådet fastställer finansieringsnivå och särskilda villkor för de infrastrukturer som beviljas bidrag.

Senast i december 2017 publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner den som ansvarar för att fylla i ansökan underrättelse om beslut och eventuellt yttrande om ansökan i sitt konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tove Andersson, e-post: tove.andersson@vr.se, telefon: 08-546 44 262

Johanna Spångberg, e-post: johanna.spangberg@vr.se, telefon: 08-546 44 138

Magnus Friberg, e-post: magnus.friberg@vr.se, telefon: 08-546 44 122

Susanna Bylin, e-post: susanna.bylin@vr.se, telefon: 08-546 44 241

Mårten Jansson, e-post: marten.jansson@vr.se, telefon: 08-546 44 020

Tekniska frågor

Vänligen konsultera i första hand Hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstöd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om svaret på den tekniska frågan inte återfinns i ovanstående material kan vår tekniska support länk till annan webbplats kontaktas. Notera att det kan dröja en till två arbetsdagar innan svar, beroende på aktuell belastning på vår personal som bemannar supporten.

Tabell E1. Infrastrukturens behov av stödjande e-infrastruktur

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-08

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access