Konferensbidrag

Vårens utlysning

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Bidraget avser rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige.

SammanfattningTyp av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap

Medicin och hälsa
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Utbildningsvetenskap
Konstnärlig forskning

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 27 juni 2018 till 27 februari 2019, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning.

Bidragsbelopp

Minst 30 000 och max 200 000 kronor.

Utlysningen stänger

27 februari 2018 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av maj 2018

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Sökande

Konferensbidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för konferensen. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

För sökande inom området konstnärlig forskning gäller inte kravet på doktorsexamen. Däremot krävs examen från konstnärlig högskola eller annan motsvarande kompetens.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltareöppnas i nytt fönster. För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Du kan endast beviljas ett konferensbidrag per år. Endast en ansökan kan skickas in för varje konferens per utlysning. En konferens kan bara beviljas bidrag en gång.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Medverkande forskare

I denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare.

Kostnader och bidragsbelopp

Konferensbidraget täcker endast rese- och boendekostnader för ett begränsat antal (högst tio) inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Bidraget ges inte för övriga deltagare, administration eller sociala avgifter. Flyg- och tågresor bör normalt ske i ekonomiklass eller motsvarande.

Du kan söka minst 30 000 kronor och upp till 200 000 kronor, inklusive indirekta kostnader.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 27 juni 2018 till 27 februari 2019, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning. Hela bidragsbeloppet kommer att utbetalas under 2018 oavsett när konferensen äger rum. Utbetalning sker tidigast i juni 2018. Medlen disponeras dock till och med 30 juni 2019.

Övriga villkor för konferensen

Konferensen ska:

 • ha internationellt erkända forskare verksamma utanför Sverige som föredragshållare. Av dessa bör minst 40 procent vara kvinnor och minst 40 procent män
 • anordnas i Sverige
 • vända sig till forskarsamhället
 • vara av mellanstorlek, det vill säga med ett deltagarantal på 50-200 personer
 • äga rum under perioden 27 juni 2018 till 27 februari 2019, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning

Om konferensen anordnas i samband med/i anslutning till ett annat forskningsinriktat evenemang skall avgränsningen till detta evenemang tydligt framgå!

Observera att Vetenskapsrådets logotyp inte får användas i samband med konferens som vi har beviljat bidrag. Logotypen får endast användas om Vetenskapsrådet är medarrangör och därmed har inflytande över innehållet i konferensen. I andra fall får Vetenskapsrådet anges enbart med namn.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Även eventuella medverkande administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag godkänna sin medverkan i ansökan.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, justering och teckenstorlek, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Ansökan kan utformas på engelska eller svenska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Beskrivning av konferensen
 • Budget och forskningsresurser
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande (i denna utlysning endast administratörer)
 • CV

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik anger du som projekttitel konferensens namn på svenska och engelska, fyller i sammanfattande information om konferensen samt väljer SCB-koder och nyckelord. Markera även vilket/vilka av våra områden din ansökan rör.

Observera att projekttiden kommer att anges som en (1) månad som standard i din ansökan.

Sammanfattande information om konferensen

Sammanfattningen av konferensbeskrivningen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • den planerade konferensens namn och plats
 • tidpunkt för konferensen (år-månad-dag)
 • motivering till konferensen
 • konferensens webbadress

Beskrivning av konferensen

Under denna flik bifogar du din beskrivning av konferensen i pdf-format. Beskrivningen ska vara kortfattad men tydlig och omfatta högst fyra sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Du kommer inte kunna bifoga en bilaga som överskrider det angivna maximala sidantalet eller är större än 10MB.

Följande information måste finnas med i beskrivningen under separata rubriker som anges i nedanstående ordning:

 • Vetenskaplig beskrivning (Scientific description). Beskriv konferensens vetenskapliga innehåll.
 • Betydelse (Significance). Beskriv konferensens betydelse för forskningsområdet. Det ska tydligt framgå på vilket sätt konferensen är till nytta för forskarsamhället och hur den främjar internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte.
 • Nyhetsvärde (Scientific novelty). Beskriv hur konferensen bidrar till förnyelse av forskningsområdet.
 • Deltagare (Participants). Redogör för förväntat antal deltagare och hur stor andel av dem som är från Sverige.
 • Föredragshållare (Invited Speakers). Namnge de inbjudna föredragshållarna och redogör kortfattat för deras nuvarande forskningsverksamhet, vetenskapliga meriter. Ange vilken/vilka roller och vilket utrymme var och en av de inbjudna föredragshållarna ges (tid, eventuella andra aktiviteter) samt om de tackat ja till medverkan vid konferensen. Ange även andel män respektive kvinnor bland föredragshållarna (minst 40 procent bör utgöras av vardera kön)
 • Program (Programme). Ange datum för konferensen samt preliminärt program där det framgår vilket tidsutrymme var och en av föredragshållarna ges.
 • Dokumentationsplan (Dissemination activities). Ange hur erfarenheterna från konferensen sprids.
 • Vetenskaplig kommitté (Scientific committee). Presentera kortfattat de personer som ingår i konferensens vetenskapliga kommitté.
 • Länk till konferensens webbplats (Website). Om webbplats saknas ska du ange skäl för detta.

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp kostnader för samt eventuell annan finansiering av konferensen. Du kan söka mellan 30 000 och 200 000 kronor, inklusive indirekta kostnader.

Kostnader

Ange rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Följande riktlinjer gäller för kostnaderna:

 • Resor
  Inom Europa: högst 7 000 kr/person
  Från Nordamerika och Afrika: högst 12 000 kr/person
  Från Asien, Australien, Nya Zeeland och Syd- och Mellanamerika: högst
  17 000 kr/person
 • Logi
  Högst 1 700 kr per natt/person

Total kostnad för konferensen

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. I kolumnen "Annan kostnad" lägger du till eventuella ytterligare kostnader för konferensen, kostnader du inte söker finansiering för i denna ansökan.

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering för att arrangera konferensen utöver vad som söks i denna ansökan. Här anger du även eventuella intäkter från deltagaravgifter. Ange hela belopp i kronor.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för konferensen. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar ett beviljat bidrag och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren som ansvarar för konferensen är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in eventuella medverkande administratörer som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i din ansökan. När du bjuder in ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in en medverkande administratör som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att denne ska kunna medverka i din ansökan måste hen sedan registrera ett eget personligt konto i Prisma. Alla eventuella medverkande administratörer måste acceptera inbjudan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Observera att du inte kan bjuda in medverkande forskare till denna ansökan.

CV

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i ditt cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller ej) och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

Under fliken Kontrollera och registrera visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller budget). Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag
 • de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas, exempelvis tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd
 • sökande kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen eller forskningsstödjande verksamheten kan beredas plats vid medelsförvaltaren under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning av signerande medelsförvaltare under de senaste två åren innan sista ansökningsdag
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas via e-post till konferensbidrag@vr.se eller per telefon till:

Jane Parker, 08-546 12 302

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-26

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access