Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Syftet med utlysningen är att stödja grundforskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap med hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem. Utlysningen rör projektbidrag, där du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Projekt inom utlysningen kan stödjas med maximalt 1,3 miljoner kronor per år. Utlysningens totala budget är 25 miljoner kronor per år.

Utlysningen genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar beslut om stöd inom utlysningen.

SammanfattningTyp av bidrag

Projektstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Inriktning

Energiriktad grundforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, maximalt 1 300 000 kronor per år

Utlysningen stänger

21 mars 2017 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Beslutet planeras att fattas i november 2017

Bidragsperioden startar

Januari 2018

 

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Energimyndigheten beslutar om och administrerar beviljade bidrag. Mer information om vilka villkor som gäller för beviljade bidrag kan lämnas av Energimyndighetens kontaktpersoner (se under ”Kontakt” nedan).

Inriktning

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen genom att underlätta utvecklingen av:

 • ett helt förnybart energisystem,
 • ett resurseffektivt samhälle,
 • ett flexibelt och robust energisystem.

Med detta menas att projekten genom val av projektmål och angreppssätt ska ha mycket god potential att lösa eller ta fram ny kunskap kring avgörande utmaningar för denna utveckling.

Samarbeten med näringslivspart(er) i till exempel en referensgrupp och andra förutsättningar som kan bidra till att säkerställa projektresultatens relevans och realisera projektets potential att bidra till energiomställningen ses som en styrka vid bedömningen.

Utlysningen stödjer grundforskning, dvs experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta, och som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning eller användning.

Sökande

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidrag ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltarelänk till annan webbplats. För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare, inte eventuella medverkande forskare.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Du får endast lämna in en ansökan om bidrag inom denna utlysning av projektbidrag inom energiriktad grundforskning.

Du kan söka detta projektbidrag även om du lämnar in ansökningar till andra utlysningar, både hos Vetenskapsrådet och direkt till Energimyndigheten, men du ska då ange detta i din forskningsplan.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag?

Du kan ansöka om bidrag inom denna inriktning samtidigt som du är projektledare för ett pågående bidrag som Vetenskapsrådet, Energimyndigheten eller annan finansiär har beviljat. Med pågående bidrag menar vi ett tidigare beviljat bidrag med bidragsperiod som helt eller delvis överlappar perioden du nu ansöker om.

Observera! Energimyndigheten kräver att lägesrapporter, ekonomisk lägesrapport, slutrapport och ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla bidrag som finansieras av Energimyndigheten. Energimyndigheten kommer därför kontrollera att samtliga rapporteringar för dina eller din institutions eventuella tidigare beviljade bidrag är inlämnade till Energimyndigheten. Skulle en rapport saknas, kommer beslut om bidrag inte att kunna fattas förrän denna inlämnats. Om du är osäker på om alla slutredovisningar är inlämnade ska du kontakta medelsförvaltaren.

Medverkande forskare

Din ansökan kan inkludera upp till sex medverkande forskare, det vill säga disputerade forskare vars vetenskapliga meriter och kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartner och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under Forskningsplan nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Du kan söka och beviljas stöd om maximalt 1 300 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Det lägsta belopp du kan söka är 400 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidraget kan omfatta projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Undantagna kostnader är dock följande: Finansiering av verksamhet vid utländska lärosäten, grundutbildningsrelaterade kostnader som handledning av examensarbeten samt stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Indirekta kostnader för universitet och högskolor ersätts enligt full kostnadstäckning. De indirekta kostnaderna ska beräknas enligt universitetets eller högskolans egen modell eller enligt SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) modell.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst ett och maximalt fyra år, med start i januari 2018. Första utbetalning sker tidigast i januari 2018.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdär du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar. Därför lämnas publikationslista istället in som en bifogad pdf-fil (se instruktioner under Publikationer nedan).

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella övriga personer som ska medverka i utformningen av ansökan måste också skapa ett personligt konto i Prisma och godkänna sin medverkan. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna bifoga en bilaga som överskrider den angivna maximala filstorleken.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska förutom där annat anges.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Budget och forskningsresurser
 • Publikationer
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk*.

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, projekttid (antal år), samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • hur forskningen vid lyckat resultat av projektet kan bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när Energimyndigheten informerar om den forskning som finansieras. Om Energimyndigheten beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en och en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik bifogar du din forskningsplan, beskriver etiska överväganden samt relevans för inriktningen.

Projektets bidrag till energiomställningen

Redogör för på vilket sätt ditt projekt kan bidra till energiomställningen genom att underlätta utvecklingen av ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem. Redogörelsen ska omfatta högst 16 000 tecken, inklusive mellanslag (motsvarande max cirka 4 A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12) och ska skrivas på svenska.

Observera att ansökningar inom utlysningen i ett första steg bedöms utifrån projektmålens relevans för att lösa eller ta fram ny kunskap kring avgörande utmaningar med god potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem. Den information som anges under denna rubrik i ansökan är ett viktigt underlag för denna bedömning. Endast projekt som får ett betyg om minst 6 av 7 vid denna inledande bedömning går vidare för bedömning av vetenskaplig kvalitet.

Följande rubriker ska ingå:

 • Huvudutmaningar för att realisera tillämpningens/tillämpningarnas potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem
  Vilken/vilka tekniker/tillämpningar kan projektet bidra till att utveckla? Vilka är huvudutmaningarna för att aktuell(a) teknik(er)/tillämpning(ar) ska bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem?
 • Projektmål Målen kan t ex innefatta vilka frågeställningar som ska besvaras eller vilka resultat som ska uppnås, och skrivs med fördel i punktform. Observera att målen ska vara identiska med de som angivits i forskningsplanen men anges här på svenska!
 • Projektmålens relevans för ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem. Hur bidrar projektmålen till att möta huvudutmaningar för att aktuell(a) teknik(er)/tillämpning(ar) ska bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem?
 • Förutsättningar för att projektets resultat (på sikt) ska implementeras i energisystemet. Vilka förutsättningar finns för att resultaten ska kunna komma till praktisk nytta för utvecklingen av ett hållbart energisystem? Vilka samarbeten, mottagarkapacitet inom industrin etc kan underlätta detta?

Samarbeten med näringslivspart(er) i till exempel en referensgrupp och andra förutsättningar som kan bidra till att säkerställa projektresultatens relevans för utveckling av tillämpningen/arna och realisera projektets potential att bidra till energiomställningen ses som en styrka vid bedömningen av projektet.

Observera dock att utlysningen enbart stödjer grundforskningsprojekt, det vill säga experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta, och som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning eller användning.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB.

Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, på högst tio A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande. Observera att eventuellt innehåll utöver det angivna maximala sidantalet inte kommer att beaktas vid beredning av din ansökan.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker som anges i nedanstående ordning:

 • Syfte (Purpose). Redogör för övergripande syfte för forskningsprojektet.
 • Projektmål (Project objectives). Målen kan t ex innefatta vilka frågeställningar som ska besvaras eller vilka resultat som ska uppnås, och skrivs med fördel i punktform.
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver teori, metod, tidplan och genomförande. Beskriv även projektorganisationen och förtydliga din egen och eventuella medverkande forskares roller i projektet. Här kan du även beskriva eventuella ytterligare forskare som inte uppgetts som medverkande i formuläret.
 • Betydelse för forskningsområdet (Significance for the research field). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet. Ange även om det inte föreligger några preliminära resultat.
 • Övriga ansökningar eller bidrag (Other applications or grants). Redogör för likheter och skillnader med angränsande projekt inom forskargruppen. Sådana projekt kan vara pågående eller avslutade, eller i ett ansökningsskede (inlämnad såväl som planerad ansökan).

Redovisa följande under en särskild rubrik om det är relevant för din ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjeröppnas i nytt fönster.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). Beskriv ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda projektbidrag för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning. Redovisa i forskningsplanen om du planerar en sådan samordning.
 • Självständig forskningslinje (Independent line of research). Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga. Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, ska du beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning.

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt eventuell annan finansiering av projektet. Bidraget kan omfatta projektrelaterade kostnader, såsom löner, lokaler, driftskostnader samt avskrivningskostnader. Undantag gäller finansiering av verksamhet vid utländska lärosäten, handledning av examensarbeten och stipendier, som inte kan finansieras.

Beviljade projekt inom utlysningen kan erhålla stöd om maximalt 1 300 000 kronor per år.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av heltidsanställning.

Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal verksam i projektet, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i kronor.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år.

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet. Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen enligt SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) modell. Här lägger du även till eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet (helt eller delar av det) utöver vad som söks i denna ansökan. Ange hela belopp i kronor.

Publikationer

Under den här fliken bifogar du din och eventuella medverkande forskares publikationslistor i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste du därför sammanfoga dessa till en fil.

Respektive lista ska inkludera publikationer från de senaste åtta åren där de fem publikationer som är viktigast för projektet markerats med asterisk (*) i varje lista, och den aktuella forskarens namn markerats i fetstil. Forskarens namn ska även anges i sidhuvudet i respektive lista. Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Fackgranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Fackgranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 6. Populärvetenskapliga publikationer inklusive böcker/presentationer (Popular science publications including books/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Efter varje publikationsreferens i respektive lista anges citeringsdata med antalet citeringar per publikation. Antalet citeringar (n) ska föregås av frasen "Number of citations: n". I respektive lista ska också de fem mest citerade publikationerna (oavsett publiceringsår) anges med citeringsdata på samma sätt. Citeringsdata ska anges för:

 • Fackgranskade originalartiklar
 • Fackgranskade konferensbidrag
 • Forskningsöversiktsartiklar, bokkapitel, böcker

Ange vilken databas du använder i början av publikationslistan. Dessa databaser är möjliga att välja mellan:

 • Web of Science
 • Google Scholar
 • Scopus (Elsevier)
 • SPIRES
 • ADS (The SAO/NASA Astrophysics Data System)
 • MathSciNet

Observera! Vetenskapsrådet har en restriktiv inställning till jämförelse mellan individer baserad på bibliometri. De citeringsdata som ska anges kommer endast att användas som en del i en helhetsbedömning utförd av experter inom respektive ämne.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande forskare och medverkande administratörer till din ansökan. Medverkande forskare är de personer som ingår i projektet och vars vetenskapliga meriter och kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. Du kan maximalt inkludera sex medverkande forskare i denna ansökan. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan.

Du kan bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka på din ansökan måste samtliga registrera egna personliga konton i Prisma.

Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan innan du kan slutföra registreringen av ansökan. Tänk på att säkerställa att du använder rätt e-postadress när du bjuder in medverkande, och att adressen är kopplad till personens Prismakonto.

Cv

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Eventuella medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller ej) och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

När du går in under fliken Registrera ansökan kontrollerar systemet om någon obligatorisk information saknas och informerar om vad som eventuellt behöver kompletteras. Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort. Innan registrering måste alla eventuella medverkande forskare dessutom komplettera ansökan med cv-uppgifter från sina respektive personliga konton i Prisma.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Bedömning

Ansökningarna bedöms i ett första steg av Energimyndighetens grundforskningskommitté. Kommittén bedömer projekten baserat på den information som anges under ansökans rubrik ”Projektets potential att bidra till energiomställningen” utifrån projektmålens relevans för att lösa eller ta fram ny kunskap kring avgörande utmaningar med god potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem.

Ansökningar som får minst betyg 6 av 7 av Energimyndighetens grundforskningskommitté går vidare till Vetenskapsrådets beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskapöppnas i nytt fönster , som bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier för områdetöppnas i nytt fönster

Energimyndighetens slutliga urval av ansökningar görs utifrån projektens potential att bidra till energiomställningen genom att underlätta utvecklingen av:

 • ett helt förnybart energisystem,
 • ett resurseffektivt samhälle,
 • ett flexibelt och robust energisystem

Energimyndigheten vill främja mångfald och jämställdhet och ser därför gärna att dessa frågor beaktas vid sammansättningen av projektgruppen och vid val av projektledare samt vid projektets genomförande, innehåll och i dess eftersträvade effekter.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Energimyndighetens beslut om ansökningar planeras fattas senast i november 2017. Avslagsbeslut om ansökningar som inte uppnår tillräckligt hög bedömning i grundforskningskommitténs bedömning i första steget kan komma att fattas tidigare. Efter beslut publiceras underrättelse om detta beslut, liksom relevanta yttranden och/eller eventuella andra dokument till ditt personliga konto i Prisma. Beviljade projekt får också ett beslutsbrev från Energimyndigheten, som sedan administrerar all fortsatt hantering av beviljade bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av följande personer:

Sara Malmgren, e-post: sara.malmgren@energimyndigheten.se, telefon: 016-544 20 29

Elisabeth Tehler, e-post: Elisabeth.Tehler@vr.se, telefon: 08-546 44 229

Emma Olsson, e-post: Emma.Olsson@vr.se, telefon: 08-546 44 204

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-23

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access