Projektbidrag Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes 2018

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och Sida genom regeringens biståndsmedel, samt av Formas och Fortes forskningsanslag. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka. Stöd ges till relevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

SammanfattningTyp av bidrag

Projektstöd

Område

Utvecklingsforskning

Inriktning

Sustainability and resilience

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till sex forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en medverkande forskare ska vara verksam vid ett lärosäte eller motsvarande i ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år och max 2 000 000 kr per år.

Utlysningen stänger

8 maj 2018 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2019

 

Bakgrund och utlysningens mål

Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) vill med denna gemensamma utlysning göra en riktad satsning på forskning om hållbarhet och resiliens.

Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i låginkomstländer hårt. Konsekvenserna är allvarliga när extrema väderförhållanden ändras och förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem tilltar. Forskning om resiliens och hållbarhet som bidrar till att förstå dessa risker och effekter och hur de kan hanteras är därför av största vikt.

Målen med utlysningen är att:

 • stärka den svenska forskningen inom området hållbarhet och resiliens i förhållande till klimat- och miljöförändringar i ett fattigdomsperspektiv. Där demokrati, välfärd, konflikter, mänskliga rättigheter och jämställdhet kan vara viktiga aspekter av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, och med fokus i första hand på låginkomstländer och -regioner.
 • bidra till kapacitetsuppbyggnad inom forskningen i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer
 • stärka kapaciteten hos unga forskare inom området vid svenska lärosäten.
 • öka samverkan mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomst- och lägre medelinkomstländer.

OECD:s biståndskommitté DAC:s lista länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets uppdrag är att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och därmed bidra till samhällets utveckling. Vetenskapsrådet och Sida ska dessutom förhålla sig till regeringens ”Strategi för forskning och forskningssamarbete inom utvecklingssamarbetet (2015-2021)” där myndigheternas insatser ska ”bidra till stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling med fokus i första hand på låginkomstländer och låginkomstregioner”.

Till grund för Sidas deltagande i denna utlysning ligger också regeringens ”Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017” som bland annat syftar till att begränsa klimatpåverkan och att öka fattiga människors anpassning till och motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Formas uppdrag är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av samhällsrelevans för Formas ansvarsområden.

Fortes huvuduppgift är att finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes vision är att genom främjandet av forskning av hög vetenskaplig kvalitet bidra till kunskap och förståelse som ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Forte ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till god och jämlik hälsa, inkluderande och hållbart arbetsliv samt hög och kontinuerligt förbättrad välfärd.

För mer information, se följande dokument:

Biståndspolitisk plattform länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beskrivning av Formas uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortes strategiska agendalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Inriktning

Denna utlysning gäller projektbidrag inom utvecklingsforskning, med inriktningen ”Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes” med relevans för låginkomstländer.

Området är multidisciplinärt och handlar om förståelse för och/eller hanteringen av konsekvenser i komplexa system. Forskningen som finansieras inom utlysningen ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och vara relevant för utlysningens problemområde. Forskningsprojekten ska därmed röra hållbarhet och resiliens i förhållande till klimat- och miljöförändringar i ett fattigdomsperspektiv, där demokrati, välfärd, konflikter, mänskliga rättigheter och jämställdhet kan vara viktiga aspekter. Inom ramen för detta bidrag ska forskningsprojektet vara av betydelse för ett eller fler av de länder som klassificeras som låginkomstländer enligt OECD: biståndskommitté DAC:s lista länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(kolumnerna ”Least Developed Countries” och ”Other Low Income Countries”). Det innebär att forskningsprojektets frågor och resultat ska vara av nytta för dessa länder, men samarbete eller andra forskningsaktiviteter kan genomföras även i andra länder.

Forskningen kan syfta såväl till omedelbar nytta som till kunskap som är långsiktigt betydelsefull för utlysningens mål. Den kan omfatta allt från grundläggande till tillämpad forskning inom alla vetenskapliga discipliner. Forskningsprojekten ska röra frågor eller skeenden inom problemområdet i och/eller av relevans för låginkomstländer, och ska också syfta till att stärka kapaciteten att genomföra forskning inom problemområdet i låginkomst- eller lägre medelinkomstländer.

Se anvisningar nedan, under rubrik ”Relevansbeskrivning”, om hur du anger ditt forskningsprojekts relevans för utlysningens inriktning och mål.

Forskare som beviljas medel, samt medverkande forskare i låginkomst- och lägre medelinkomstländer, inom utlysningen förväntas delta i start- och slutseminarium där forskare, praktiker, möjliga forskningsanvändare och andra intressenter bjuds in. Seminarierna syftar till att informera om den planerade forskningen inom de beviljade bidragen, samt att dela kunskap och erfarenheter inom fältet. En eller flera forskargrupper som har beviljats medel inom utlysningen kommer att få i uppgift att arrangera dessa seminarier. Seminarierna finansieras gemensamt av Formas, Forte, Sida och VR. Startseminariet kommer att äga rum under mars-april 2019.

Sökande

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltareöppnas i nytt fönster. För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får endast lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. Du kan däremot söka fria projektbidrag eller projektbidrag med andra inriktningar (för 2018 exempelvis, 3R, Utvecklingsforskning och Konstnärlig forskning) men då för en annan projektidé. Övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan.

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigt PDF

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett tidigare beviljat bidrag som är pågående, det vill säga vars bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera det beviljade bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag finner du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Du kan söka bidrag inom denna utlysning om ditt pågående projektbidrag avser en annan projektidé. Om du är projektledare för ett projekt som beviljades medel inom utlysningen ”Sustainability and resilience- Tackling climate and environmental changes” från 2016, kan du inte söka i denna utlysning.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidrag PDF

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

I din ansökan kan du inkludera totalt upp till sex medverkande forskare, det vill säga disputerade forskare som kommer att ha en avgörande roll i genomförandet av den föreslagna forskningen.

Din ansökan måste inkludera minst en medverkande forskare verksam vid ett lärosäte eller motsvarande i ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

Din ansökan måste också omfatta antingen en yngre forskare (se närmare förklaring nedan) verksam vid en svensk medelsförvaltare, eller sökt finansiering för en antagen eller tänkt doktorand eller postdok vid en svensk medelsförvaltare. Du kan själv utgöra den yngre forskaren i ansökan, i annat fall måste det alltså vara en av de medverkande forskarna.

Den medverkande forskaren i ett låg- eller lägre medelinkomstland samt den medverkande yngre forskaren vid en svensk medelsförvaltare måste ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning.

Alla medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartner och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under Forskningsplan nedan).

Den medverkande yngre forskaren ska ha en doktorsexamen som är högst sju år gammal vid sista ansökningsdag för utlysningen. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då den medverkande forskaren har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok. Om doktorsexamen är äldre än sju år går det ändå att söka om det finns anledningar till avräkningsbar tid som är godkända enligt Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets godkända anledningar är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, sjukdom (egen eller vård av nära anhörig), allmäntjänstgöring (AT), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera). Observera att vi inte godkänner arbetslöshet, semester och övriga anställningar som avräkningsbar tid.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det lägsta belopp du kan söka är 400 000 kronor per år och det högsta belopp du kan söka är 2 000 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidraget ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterriktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medelsförvaltaren kan bara överföra projektmedel till andra deltagande parter mot rekvisition och redovisning av förbrukade medel minst en gång per halvår.

Varje beviljat projekt kommer att genomgå revision minst en gång under bidragsperioden.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst ett och som mest tre år med start januari 2019.

Första utbetalning sker tidigast i januari 2019.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar. Därför lämnas publikationslista istället in som en bifogad pdf-fil (se instruktioner under ”Publikationer” nedan).

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla övriga personer som ska medverka i utformningen av ansökan måste också skapa ett personligt konto i Prisma och godkänna sin medverkan. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, teckenstorlek och justering av text, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (till exempel Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under ”Registrera ansökan” nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Budget och forskningsresurser
 • Publikationer
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, projekttid (antal år), samt SCB-koder och nyckelord. Du ska även ange vilket/vilka av de 17 globala målen för hållbar utveckling (enligt Agenda 2030) ditt projekt är särskilt kopplat till. Ansökningar inom utvecklingsforskning ska även klassificeras enligt ett antal policymarkörer, och här ska du därför också ange i vilken utsträckning ditt forskningsprojekt fokuserar på respektive policymarkörs område. Observera att varken kopplingen till hållbarhetsmålen eller klassificeringen påverkar bedömningen av din ansökan, utan syftar till att möjliggöra en bättre uppföljning av de svenska biståndsmedel som finansierar utvecklingsforskning, och som rapporteras till OECDs biståndskommitté DAC. Beskrivning av policymarkörerna hittar du genom länken nedan.

17 globala mål för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OECDs biståndskommitté DAC:s policymarkörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur Vetenskapsrådet bidrar till transparens inom biståndetöppnas i nytt fönster.

Under beskrivande information anger du även de relevanta länderna för projektet samt fyller i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras: syfte och mål
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik bifogar du din forskningsplan samt beskriver etiska överväganden och relevans för inriktningen

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Visa också varför forskningens frågeställningar och förväntade resultat motiverar forskningens genomförande, mot bakgrund av de aktualiserade etiska frågorna. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i pdf-format. Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande och den ska omfatta högst tio sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider det angivna maximala sidantalet eller är större än 10 MB.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information som anges i nedanstående ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.
 • Aktuell forskningsfront (State-of-the-art). Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält/område projektet befinner sig i. Ange nyckelreferenser.
 • Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty). Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och dess betydelse på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.
 • Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results). Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Ange även om det inte föreligger några preliminära resultat.
 • Projektbeskrivning (Project description). Beskriv projektets design där följande delar ingår:
  • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
  • Tidplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras.
  • Projektorganisation. Förtydliga din egen och de medverkande forskarnas bidrag till projektets genomförande. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet inklusive vilka av dem som avses som partner(s) i ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, och även eventuella andra forskare eller motsvarande som är viktiga för projektets genomförande.
 • Säkerhetssituation vid forskningsvistelse i samarbetsland eller annat land (Security situation in collaboration country). Om du planerar att utföra forskningsaktiviteter eller fältarbete i länder eller regioner som UD avråder frånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alla resor till (vilket inkluderar arbetsresor), beskriv hur du planerar forskningsvistelse och arbete i landet med hänsyn till säkerhetssituationen.

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan lämnar du den tom.

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). Beskriv ditt och gruppens samarbete med andra utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till annat internationellt samarbete i din forskning.
 • Övriga ansökningar eller bidrag (Other applications or grants). Om du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet ska relationen mellan projekten förtydligas. Detsamma gäller om du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som helt eller delvis överlappar med den nu sökta. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Redogör även för relationen till eventuella andra ansökningar eller bidrag om samma projektidé hos andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Relevans

Redogör kortfattat för projektets relevans i relation till utlysningens inriktning och mål (se beskrivning ovan under rubrikerna Inriktning samt Bakgrund och utlysningens mål).

Redogörelsen får omfatta högst 6 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11).

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt eventuell annan finansiering av projektet.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, de andra forskarna samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av heltidsanställning. Även den medverkande forskaren i ett låg- eller lägre medelinkomstland samt den medverkande yngre forskaren vid en svensk medelsförvaltare måste ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning.

Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal verksam i projektet, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i kronor.

Om din ansökan omfattar finansiering för en doktorand eller postdok som ännu inte är antagen anger du dem som ”NN” i denna del.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till din medelsförvaltare för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur som är öppen för alla.

Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.öppnas i nytt fönster

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet. Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet (hela eller delar av det) utöver vad som söks i denna ansökan. Ange hela belopp i kronor.

Publikationer

Under den här fliken bifogar du din och de medverkande forskarnas publikationslistor i pdf-format till respektive fält.

Sökandes publikationslista

Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan ska omfatta högst fem sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider det angivna maximala sidantalet.

Listan ska inledas med de upp till tio publikationer som är viktigast för din ansökan:

1. Urval av publikationer (Selection of publications), lista de upp till tio publikationer som är viktigast för din ansökan. För varje publikation ska du redogöra för hur du bidragit till denna samt dess relevans för det beskrivna forskningsprojektet (högst fyra rader per publikation). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan.

Du ska dessutom lista relevanta publikationer från de senaste åtta åren

2. Publikationer från de senaste åtta åren (Publications from the last eight years), sortera publikationerna, med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan, under respektive rubrik (publikationstyp) i nedanstående ordning:

 • Sakkunniggranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 • Sakkunniggranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 • Sakkunniggranskade samlingsvolymer (Peer-reviewed edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Sakkunniggranskade böcker och bokkapitel (Peer-reviewed books and book chapters)
 • Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Other publications including popular science books/presentations)

Observera! Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade arbetet hamnar först i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Den i publikationslistan angivna författarordningen ska vara identisk med det publicerade verket. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medverkande forskares publikationslistor

Bifoga samtliga medverkande forskares publikationslistor sammanfogade till en fil. Listan för respektive forskare ska inkludera upp till högst tio publikationer i form av de mest relevanta publikationerna för den beskrivna forskningen, och omfatta högst en A4-sida. Den aktuella forskarens namn ska markeras i fetstil och även anges i sidhuvudet i respektive lista.

Publikationerna ska vara av typen Sakkunniggranskade originalartiklar, konferensbidrag, samlingsvolymer, forskningsöversiktsartiklar, böcker och bokkapitel, samt andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer.

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Den i publikationslistan angivna författarordningen ska vara identisk med det publicerade verket. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar ett beviljat bidrag och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här bjuder du som ansöker om bidrag in de medverkande forskarna och eventuella administratörer till din ansökan. En medverkande administratör är en person som inte behöver ingå i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan.

Minst en medverkande forskare måste vara från ett lärosäte eller motsvarande i ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. Denne särskiljer du från övriga inbjudna medverkande forskare genom att markera den som internationell projektledare i tabellen i ansökningsformuläret.

När du bjuder in medverkande ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka i din ansökan måste samtliga sedan registrera egna personliga konton i Prisma. Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Efter att en medverkande forskare accepterat din inbjudan kan du tilldela denne behörighet att redigera i ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. De medverkande forskarna hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform) och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

Under fliken ”Kontrollera och registrera” visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller budget). Först när du klickar på knappen ”Registrera” så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort. Innan registrering måste alla medverkande forskare dessutom komplettera ansökan med cv-uppgifter från sina respektive personliga konton i Prisma.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet ”Ansökningar” under fliken ”Ansökningar och bidrag”. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag
 • de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas, exempelvis tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd
 • sökande kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen eller forskningsstödjande verksamheten kan beredas plats vid medelsförvaltaren under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning av signerande medelsförvaltare under de senaste två åren innan sista ansökningsdag
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag. Yttrandena består av betyg och i vissa fall skriftliga kommentarer.

EU ABS-förordningen och deklaration av tillbörlig aktsamhet: Från och med den 12 oktober 2015 ska användare av genetiska resurser (genetiskt material av faktiskt eller potentiellt värde) och traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som är inhämtade efter 12 oktober 2014, följa EU ABS-förordningen (nr 511/2014) genom att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Detta gäller endast beviljade bidragsmottagare. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt.

Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i bilaga 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten. Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Dan Wilhelmsson, 08-546 44 032

Anna Herou, 08-546 44 359

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja en till två arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access