Projektbidrag – Forskning om det civila samhället

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ska få möjlighet att lösa en definierad forskningsuppgift. Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och vill främja forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyten. 

De förändringar som det civila samhället genomgår påverkar dess roll såväl i demokratin som i samhället i stort.  Förändringarna väcker också frågor om det civila samhällets sammansättning, omfattning, verksamhetsinriktning och utveckling. Genom projektbidragets inriktning ska det civila samhället belysas ur olika perspektiv. Forskningen kan avse olika aspekter av civilsamhället; såsom historisk utveckling, betydelse i samhällsutvecklingen, organisering och kontroll samt individers eller gruppers motiv för att organisera sig. Angelägna frågor rör vidare hur det civila samhället, stat och marknad relaterar till och påverkar varandra. Studier kan avse såväl föreningar, intresseorganisationer och folkrörelser, som transnationella organisationer och nyare former av sociala nätverk. Forskningen kan vidare gälla verksamhet som syftar till att påverka statens politik eller marknaden och verksamhet som syftar till att erbjuda alternativ, komplettera eller ersätta statligt engagemang eller kommersiella marknader.  Studier av såväl lokala civilsamhällen som dess globala inriktning och påverkan välkomnas.

Projektbidraget syftar till att stärka forskningsmiljöer i Sverige med inriktning mot civilsamhället. Inslag av yngre forskare i projekten som kan bidra till att stärka och utveckla forskningsmiljöer välkomnas.

Beviljade projekt kommer att ingå i ett större forskningsprogram om det civila samhället som samordnas av en koordinator.  

Satsningen på det civila samhället grundar sig på ett regeringsuppdrag och omfattar i sin helhet 15 miljoner kronor per år till mångvetenskaplig forskning för grundläggande kunskap om det civila samhället och där årets utlysning omfattar ca 11 miljoner per år i högst fem år till nya projekt. 

Villkor för bidraget

Om du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan ansökan komma att avföras och därmed inte behandlas.

Vem kan söka?

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Du ska vara aktiv i projektet motsvarande minst 20 procent av en heltidstjänst.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Medverkande

Medverkande är de svenska eller utländska forskare med doktorsexamen som har en avgörande eller central roll för den föreslagna forskningens genomförande. Medverkande forskare behöver inte vara anställda vid ett svenskt universitet eller högskola. För medverkande forskare ska cv och publikationslista bifogas. Övriga samarbetspartners beskrivs i Forskningsprogrammet (se bilaga A nedan). 

Bidragstid 

Projektbidraget beviljas för maximalt fem år, med start år 2015.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader, mindre utrustning och avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier.

Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det lägsta belopp du kan söka är 300 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Om du ansöker om ett lägre belopp kommer din ansökan att avföras.

Antal bidrag och ansökningar 

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Vetenskapsrådet har restriktioner för vilka bidrag du kan söka samtidigt, se tabellen nedan. 

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag?

Om du är projektledare med pågående projektbidrag (eller har ett projektbidrag knutet till en anställning som forskare eller forskarassistent) från Vetenskapsrådet gäller särskilda restriktioner.

När du söker bidrag i årets utlysning söker du för en bidragsperiod som börjar 2015. Om du har ett bidrag som utbetalas till och med 2014 kan du ansökan om ett nytt projektbidrag av samma typ och område. Med pågående bidrag menar vi de vars bidragsperiod sträcker sig bortom 2014. Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Du kan endast skicka in en ansökan per typ och område. Exempelvis så kan du ha ett pågående projektbidrag inom natur- och teknikvetenskap och söka projektbidrag med inriktning neutronspridning och projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Projektidéerna måste då vara olika för varje ansökan. 

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare.

Vetenskapsrådet kräver att en ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla projekt som finansieras av oss. Vi kommer därför att kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för dina eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer den aktuella ansökan att avföras. Om du är osäker på om alla slutredovisningar är inlämnade ska du kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledare som beviljas bidrag av Vetenskapsrådet ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera bilaga S bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Så här ansöker du 

Du ansöker elektroniskt i Vetenskapsrådets ansökningssystem (VR-Directlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) genom att fylla i ett ansökningsformulär samt bifoga de bilagor som krävs. På varje sida av bilagorna ska du ange namn, personnummer och bilagans beteckning. Bilaga S med underskrifter måste du skicka till Vetenskapsrådet i pappersform.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att alla bilagor är utformade enligt instruktionerna. Är din ansökan ofullständig kan detta antingen vägas in i bedömningen eller medföra att din ansökan avförs. 

Bifoga bara material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om. 

Språk

Vetenskapsrådet anlitar utländska experter i den vetenskapliga bedömningen av ansökningar. För att säkerställa att bedömningen sker på ett jämlikt och effektivt sätt ber vi dig att lämna in ditt forskningsprogram och övriga bilagor på engelska. Du har dock rätt att skriva din ansökan på svenska. 

Typsnitt, teckenstorlek och bilder

Skriv bilagorna i A4-format med en marginal på 25 mm och med typsnitt Calibri eller Arial storlek 11.

Om du använder formler eller symboler i dina bilagor är det särskilt viktigt att du förhandsgranskar din ansökan innan du registrerar den.

Om din ansökan skrivs ut, görs det med en upplösning av 200–300 dpi och eventuellt även i gråskala. Du bör därför anpassa bilderna till denna standard. Tänk på att pdf-filerna inte får vara lösenordsskyddade.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan, som gärna kan skrivas på engelska, ska innehålla följande:

 • Sammanfattning
 • Populärvetenskaplig beskrivning (skrivs på svenska)
 • Budgetuppgifter
 • Forskningsprogram (bilaga A)
 • Cv (bilaga B)
 • Publikationslista (bilaga C) 
 • Budget och forskningsresurser (bilaga N) 
 • Underskrifter (bilaga S)

Sammanfattning

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras, vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en kort och översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Du fyller i sammanfattningen i formuläret i ansökningssystemet.

Populärvetenskaplig beskrivning 

Beskriv projektet populärvetenskapligt, så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när Vetenskapsrådet informerar om forskning som vi finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Du fyller i den populärvetenskapliga beskrivningen i formuläret i ansökningssystemet. Observera att den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska.

Projektets totala budget

Du fyller i budgetuppgifterna i formuläret i ansökningssystemet. Notera att du ska ange beloppen i tusentals kronor (tkr).

Ange totalbeloppet som kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader, mindre utrustning och avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Inkludera såväl indirekta som direkta projektrelaterade kostnader.  För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Det lägsta belopp du kan söka är 300 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till ditt lärosäte för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur öppen för alla. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet.

Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag.

För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Forskningsprogram (bilaga A)

Bilaga A ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst tio A4-sidor inklusive referenser. Fokus för forskningsprogrammet ska vara framåtblickande, det vill säga en beskrivning över vad som ska göras.  Observera att sidor utöver tillåtet antal inte kommer att beaktas vid bedömningen.

Forskningsprogrammet, liksom övriga bilagor, kan gärna skrivas på engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under separata rubriker:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller motsvarande. 
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser. 
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektet där teori, metod, tidplan, genomförande och projektorganisation beskrivs. 
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet. 
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet.

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för ditt projekt:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för projektet som du och din grupp kan disponera.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). En beskrivning av ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda projektbidrag från Vetenskapsrådet för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning inom det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020. Redovisa i forskningsprogrammet om du planerar en sådan samordning. 
 • Etiska överväganden (Ethical considerations). Redovisa etiska frågor som projektet (eller motsvarande) aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet.
 • Övriga bidrag (Other grants). Om du avser att söka fler bidrag eller har pågående bidrag från Vetenskapsrådet, ska relationen mellan projekten förtydligas. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. 
 • Självständig forskningslinje (Independent line of research). Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga. Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, ska du beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning. 

Cv (bilaga B) 

Bifoga ditt och eventuella medverkandes cv. Varje cv får vara maximalt två A4-sidor. Publikationslista redovisar du separat i bilaga C.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning (de punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma):

 1. Högskoleexamen (Higher education qualification(s), år, ämnesområde och lärosäte.
 2. Doktorsexamen (Degree of Doctor), år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare.
 3. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions), år och placering.
 4. Docentkompetens (Qualification required for appointment as a docent), år.
 5. Nuvarande anställning (Present position), förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 6. Tidigare anställningar (Previous positions and periods of appointment), ange typ av anställning och förordnandetider.
 7. Uppehåll i forskningen (Interruption in research). Ange uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, sjukdom, allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, förtroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande karaktär. Specificera skälen och ange tid och datum för uppehållet.
 8. Handledning (Supervision), doktorer och postdoktorer (namn och år) som du varit huvudhandledare för.
 9. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan.

Publikationslista (bilaga C) 

Bifoga din och eventuella medverkandes publikationslista för de åtta senaste åren där du markerat de fem publikationer som är viktigast för projektet med en asterisk (*). Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Referee-bedömda konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Översiktsartiklar (Review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters) 
 6. Patent (Patents), ange datum för registrering.
 7. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram (Open access computer programs that you have developed)
 8. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer (Popular science articles/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Budget och forskningsresurser (bilaga N)

Motivera sökt budget

Motivera kort varje post i den budget som du angivit i ansökningsformuläret.

Projektets totala forskningsresurser

Redovisa dina och eventuella medverkandes befintliga forskningsresurser för det sökta projektet. Redovisa även vilka resurser du och eventuella medverkande ansöker om, inklusive denna ansökan. Ange typ av bidrag, finansiär, innehavare/projektledare, bidragsperiod samt aktuella belopp (i tkr).

Exempel: 

Typ av bidragStatusFinansiärInnehavare/ projektledareBidragsperiodTotalbelopp
DriftsbidragBeviljatEUAnna Andersson2012-20142 000 tkr
ProjektbidragBeviljatFASPer Persson2013-20152 400 tkr
RambidragBeviljatVRAnna Andersson2013-20164 200 tkr
ProjektbidragAnsöktVRFernando Fernandez2014-20163 500 tkr

Ange också hur stor andel, i procent, av projektets totala kostnad som söks från Vetenskapsrådet per år.

Bilaga N får omfatta högst två A4-sidor.

Underskrifter (bilaga S)

Bilaga S genereras automatiskt när du registrerar din ansökan.

Skriv ut bilaga S och underteckna den. Den ska också undertecknas av prefekten eller motsvarande för institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskriften innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen 
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan 
 • du har redovisat dina bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Du ska ha diskuterat ovanstående punkter med företrädaren för medelsförvaltaren innan denne godkänner och skriver på ansökan. Medelsförvaltaren ansvarar för att projektet uppfyller de villkor och förutsättningar som finns i svensk lagstiftning.

Skicka bilaga S med vanlig post till Vetenskapsrådet.

Kom ihåg! Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska underskriven bilaga S ha kommit in till Vetenskapsrådet. 

Adress finner du i avsnittet "När och hur ska ansökan skickas in?".

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier. 

Så här bedöms din ansökan 
Beredningsgrupper 
Vetenskapsrådets jävshantering

Beslut

I slutet av oktober eller början av november 2014 publicerar Vetenskapsrådet beslut om bidragsfinansiering på webbplatsen. Underrättelse om beslut och yttranden skickas till dig som sökande.

Första utbetalning av beviljade bidrag sker normalt i januari 2015.

När och hur ska ansökan skickas in?

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen. Vetenskapsrådet har öppet till kl. 16.00 sista ansökningsdagen. Inom ett par veckor får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har diarieförts.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig. En ofullständig ansökan kan komma att avföras.

Bilaga S i pappersform med underskrifter skickas till nedanstående adress. Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska bilagan ha inkommit till Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet 
HS 
Box 1035 
101 38 Stockholm

Vänligen observera! Eftersom vi tidigare har haft problem med överbelastning av vårt ansökningssystem under de sista dagarna som utlysningen är öppen uppmanar vi dig att sända in din ansökan i god tid.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Kenneth Kaartinen, 08-546 44 249, Kenneth.Kaartinen@vr.se

John Tumpane, 08-546 44 279, John.Tumpane@vr.se

Ellinor Fiebranz Andersson, 08-546 44 310, Ellinor.FiebranzAndersson@vr.se

Anette Eriksson, 08-546 44 133, Anette.Eriksson@vr.se

Tekniska frågor

Vid tekniska frågor om ansökningssystemet (VR-Direct), kontakta: vrdirectHS@vr.se

Skriv vilket ämnesområde din fråga gäller i ämnesraden. Vi kommer att skicka ett meddelande per e-post som en bekräftelse på att vi mottagit din fråga.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-03-18

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap
Sista dag för ansökan:
2014-03-26

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen