Bedömning och beslut efter behovsinventeringen

Nu har de omkring 150 förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som inkommit inom ramen för behovsinventeringen bedömts, tillsammans med ansökningar om infrastrukturer som inte har beviljats bidrag i utlysningen 2015, men som har fått höga betyg. Inventeringen av förslag på ny eller utvecklad infrastruktur, som ägde rum mellan juni och september 2015, var det första steget i att implementera Vetenskapsrådets nya modell för prioritering och finansiering av infrastruktur för forskning.

Under januari – mars 2016 granskades anmälningarna av beredningsgrupper under Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI). I sina bedömningar vägde beredningsgrupperna in yttranden från Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer och en referensgrupp som består av vicerektorer från universitet samt en representant från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Bedömningarna har skett efter ett antal kriterier som till exempel vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden.

Beslut om bilaga till infrastrukturguiden

I slutet av maj 2016 fattade RFI beslut om vilka tematiska områden som kommer att ingå i den bilaga till vägvisaren ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen” som publiceras hösten 2016.

Läs mer om beslutet

Förutom infrastrukturer med pågående driftsbidrag från Vetenskapsrådet, är det endast de tematiska områden som ingår i guidebilagan med hög prioritet som kan komma i fråga för att söka bidrag i nästa utlysning. Inriktning för nästa utlysning, som äger rum i början av 2017, och därmed vilka infrastrukturer eller områden som kan söka, fastställs av RFI under 2016.

Internationella infrastrukturer

Den nya modellen för hantering av forskningsinfrastruktur har hittills fokuserat på nationell infrastruktur, men steg för steg inkluderas även medverkan i internationella forskningsinfrastrukturer. T ex gällde behovsinventeringen 2015 även behov av internationell forskningsinfrastruktur. Mer information om villkor och process för ansökan om medverkan i internationell forskningsinfrastruktur kommer under 2016.

Kontakt

Camilla Jakobsson

Catarina Sahlberg

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-28


Observera

De som ansökt om bidrag för infrastruktur i 2015 års utlysning behöver inte delta i årets behovsinventering.

Förtydligande om databaser:
Databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata kan söka i 2017 års utlysning oavsett om de sökt och/eller blivit beviljade i 2015 års utlysning, vars beredning nu pågår. Databaser inom detta område behöver inte anmäla behov i den pågående behovsinventeringen.

Databaser vars ämnesområden ligger utanför ”samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata” måste anmäla behov i den pågående behovsinventeringen för att en utlysning inom ett för dem relevant område ska kunna bli aktuell 2017.