Vetenskapsrådets uppdrag kring ESS

Vetenskapsrådet har i uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS). Dessutom bidrar myndigheten med analyser som stöd för det svenska värdskapet för ESS och ombesörjer att det svenska bidraget till anläggningen utbetalas.

Stimulera industri och akademi

I regeringsuppdraget ingår att öka kännedomen om neutronspridning som ett vetenskapligt verktyg för forskning och utveckling samt att verka för ett stärkt samspel mellan forskning och näringsliv i arbetet med ESS. Arbetet bedrivs långsiktigt och i samarbete med andra aktörer, till exempel Vinnova.

Delredovisning i maj 2016: Förslag till strategi

Inom ramen för uppdraget har Vetenskapsrådet tagit fram ett förslag till strategi för svensk medverkan i och värdskap för ESS som överlämnades till regeringen i maj 2016. Strategiförslaget ligger till grund för en handlingsplan, där Vetenskapsrådet ansvarar för en del av aktiviteterna.

Syftet med förslaget till strategi är att främja bland annat kompetensförsörjning och rekrytering av neutronanvändare samt forskning och teknikutveckling. Arbetet med att ta fram förslaget till strategi har skett i nära samarbete med en referensgrupp med representanter från myndigheter, universitet och högskolor samt näringsliv.

Slutrapportering av regeringsuppdraget ska ske senast i maj 2019.

Läs mer om förslaget till långsiktig svensk strategi för ESSlänk till annan webbplats

Ledamöter i uppdragets referensgrupplänk till annan webbplats

Stöd för det svenska värdskapet

Stödfunktionen vid Vetenskapsrådet bidrar även till den beredning av frågor som behöver ske på nationell nivå inför de beslutande möten som äger rum inom ramen för ESS styrning. Funktionen gör analyser och tar fram underlag som stöd för beslut på olika nivåer inom områden som är relevanta för arbetet inom ESS och är en del av Sveriges långsiktiga ansvar för ESS. Det svenska bidraget till ESS utbetalas i enlighet med regeringsbeslut.

Fortsatt arbete

Vetenskapsrådet arbetar intensivt med båda uppdragen och utöver arbetet med strategiförslag och handlingsplan pågår exempelvis:

  1. Löpande arbete med stöd för värdskapet.
  2. Dialog med svenska intressenter.
  3. Arbete med utlysningar.
  4. Nordiskt samverkansarbete inom ramen för Nordforsk.

Kontakt

Johan Holmberg (samordnare för arbetet), telefon: +46 (8) 546 44 214, e-post: johan.holmberg@vr.se
Cecilia Kennergren, telefon: +46 (8) 546 44 063, e-post: cecilia.kennergren@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-01-23

European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark erbjöd sig 2009 gemensamt att vara värdar, och anläggningen byggs i Lund i anslutning till det nationella synkrotronljuslaboratoriet Max IV. ESS är idag ett konsortium (ESS ERIC) med tolv medlemsländer. Sverige har som värdland för ERIC-organisationen ett mycket stort ansvar för utvecklingen av ESS.

Neutronkällan och de instrument som hör till ESS kommer att göra det möjligt för forskare att genomföra avancerade studier av molekyler, samt material och processer relaterade till dem. Studier och utveckling av material har haft en avgörande inverkan på mänsklighetens utveckling och kommer att spela en fortsatt stor roll för att hitta lösningar på många av vår tids stora utmaningar.

När full drift har uppnåtts kommer ungefär 3000 forskare från hela världen att kunna använda anläggningen varje år. Så vitt skilda områden som medicin och hälsa, klimat och transport, energi och miljö, samt livsmedel och kulturarv kommer att kunna dra nytta av den nya anläggningen.

ESS förväntas ge unika möjligheter för forskning och utveckling under lång tid, samtidigt som anläggningen tillsammans med grannen Max IV, kommer att utgöra ett kompetenskluster med global attraktionskraft.

ESS beräknas kunna ta emot de första användarna från år 2023.

Regeringsuppdrag för ESS avseende Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ESSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster