Forskningskommunikation

Det finns flera skäl för att nå ut med forskningen till fler grupper i samhället, förutom den demokratiska rätten att få tillgång till resultat från forskning som bedrivs med offentliga medel.

God vetenskaplig kommunikation stärker forskningen och medborgarnas förtroende för den. Forskningskommunikation stärker även relationen mellan vetenskapen och samhället och bidrar till att forskningens resultat får genomslag och används i samhället och som grund för beslutsfattande.

En aktiv offentlig dialog om forskning och forskningens villkor kan också inspirera nya generationer till högre utbildning och ge pågående forskning tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.

Så här arbetar vi

Vetenskapsrådet arbetar på flera sätt med forskningskommunikation för att öka kunskapen om hur viktig den grundläggande forskningen är. Myndigheten verkar även för att resultat från statlig finansierad forskning ska vara öppet tillgängliga.

 • Vi underlättar för, och inspirerar forskare att kommunicera sin forskning …
  … för att rusta forskare att lyckas i sin kommunikation. Exempelvis verkar vi för att öka inslaget av kommunikation i forskarutbildningen. Vi ger också stöd och coaching i att kommunicera.
 • Vi premierar kommunikation och samverkan utanför akademin i vår forskningsfinansiering …
  … för att på olika sätt uppmuntra forskare att samverka med aktörer utanför sitt ämnesområde och med målgrupper utanför akademin. Exempelvis kan vi i vår roll som finansiär efterfråga och följa upp hur interaktionen med olika intressenter är tänkt att ske i forskningsprocessen.

 • Vi stimulerar initiativ som främjar och bidrar till kommunikation av forskning …
  … för att det ska finnas koncept och mötesplatser där forskning kan kommuniceras till olika aktörer i samhället. Genom finansiering men också på andra sätt stödjer vi relevanta samarbeten som på ett effektivt sätt når utanför akademin.
 • Vi driver kanaler och arenor för kommunikation om forskning …
  … för att främja dialog och kunskapsutbyte mellan forskarsamhället och samhällets övriga aktörer. Tillsammans med andra aktörer, eller i egen regi, tillhandahåller vi digitala tjänster och fysiska mötesplatser.

 • Vi arbetar för att ta fram en nationell avsiktsförklaring för kommunikation om forskning …
  … för att samordna, stärka och effektivisera det nationella arbetet med forskningskommunikation.
 • Vi följer den internationella utvecklingen …
  … för att vara den expertmyndighet och rådgivare till regeringen inom forskningskommunikation vi har i uppdrag att vara. Det innebär att vi följer och deltar i diskussioner, tar del av publikationer, medverkar på konferenser och ingår i olika nätverk på internationell nivå.

Vi samverkar

I vårt arbete med forskningskommunikation arbetar vi ofta tillsammans med andra aktörer, till exempel:

 • Lärosäten, forskare och andra forskningsutförare (främst statligt finansierade).
 • Forte, Formas och Vinnova, som i likhet med Vetenskapsrådet har uppdrag som handlar om att sprida information om forskning och forskningsresultat.
 • Akademier, exempelvis KVA, IVA.
 • Intresseorganisationer, exempelvis SUHF.
 • Internationella aktörer (EU-kommissionen, nordiska forskningsfinansiärer).

Kontakta oss

Anna Maria Fleetwood

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-12

Vetenskapsrådet ansvarar för att nationellt samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat. Uppdraget inbegriper även att kommunicera om forskning och forskningsresultat inom myndighetens områden. Arbetet med forskningskommunikation drivs främst av myndighetens kommunikationsavdelning. Samtidigt bidrar en stor del av myndighetens samlade arbete till kommunikation om forskning och dess resultat.