Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Från Forskningsbarometern 2016:

Företagens FoU-finansiering är på nedgång i Sverige och Norge – men på uppgång i Sydkorea och Kina

Sverige och Norge har minskat sina nationella FoU-utgifter i relation till BNP. Minskningen har skett inom företagssektorn och denna minskning har inte kompenserats till fullo av de ökade intäkterna inom högskolesektorn som vi sett i såväl Sverige som Norge under den senaste tioårsperioden. Sverige ligger dock fortfarande på en hög nivå.

Figur 6. Utvecklingen av nationella utgifter för FoU som andel av landets BNP, fördelade på FoU inom högskolesektorn (HS) och företagssektorn (FS). Sverige jämförs med ett urval länder. Pilarnas startpunkt motsvarar år 2003 och pilarnas slutpunkt år 2013. De streckade stödlinjerna i diagrammet indikerar summan av FoU-utgifterna för HS och FS. Källa: OECD.

Figur 6 visar hur ländernas FoU-utgifter har utvecklats under perioden 2003–2013 inom företagssektorn respektive högskolesektorn. De streckade diagonala linjerna i diagrammet visar sektorernas sammanlagda FoU-utgifter som procent av BNP. Observera att de sammanlagda FoU-utgifterna inom högskole- och företagssektorn motsvarar omkring 85–95 procent av de totala nationella FoU-utgifterna. Den FoU som är förlagd till statliga forskningsinstitut eller privat icke-vinstdrivande sektor ingår inte i Figur 6 (jämför Figur 3).

Alla länder förutom Sverige och Norge har ökat sina FoU-utgifter i relation till BNP under perioden. Sverige ligger dock fortfarande på en hög nivå med FoU-satsningar på sammanlagt drygt 3 procent av BNP. I såväl Sverige som Norge har minskningen orsakats av minskade FoU-utgifter inom företagssektorn (alltså utmed den vågräta axeln i Figur 6). Denna minskning har inte till fullo kunnat kompenseras av att utgifterna inom högskolesektorn har ökat under samma tid (dvs. tillväxt utmed den lodräta axeln i Figur 6).

Både Sydkorea och Kina har ökat sin FoU-finansiering mycket starkt under tioårsperioden. Tillväxten har främst skett på företagssidan. Andra länder, som Danmark och Schweiz, karaktäriseras av en stark tillväxt inom högskolesektorn.

Test

I rapporten

Du hittar mer innehåll från detta avsnitt i den tryckta versionen. En översikt av innehållet i rapporten:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-11-04

Kontakt

Marianne Wikgren, projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se