Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Från Forskningsbarometern 2016:

FoU utförs inom olika samhällssektorer – i Sverige till stor del inom företag och högskola

I alla jämförelseländer utförs en majoritet av FoU inom företagssektorn. För Sveriges del är andelen omkring 70 procent, samma som i Schweiz, Finland och Österrike. När det gäller den andel av FoU som bedrivs inom högskolesektorn är den jämförelsevis stor i Sverige, precis som i Schweiz, Finland, Österrike, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Norge. I alla dessa länder utgör den runt 30 procent av de samlade FoU-utgifterna.

Figur 3. Fördelningen av nationella FoU-utgifter år 2013 på utförande samhällssektor. Sverige jämförs med ett urval länder. Källa: OECD.

Figur 3 visar i vilken omfattning FoU utförs inom de olika sektorerna i ett antal länder (den visar alltså inte vilken aktör som finansierar FoU). I flera länder, bl.a. Sverige, utförs merparten, omkring 70 procent, av FoU-verksamheten inom företagssektorn. [1] Högskolesektorn är också relativt stor i Sverige (27 procent), medan aktiviteter inom statliga forskningsinstitut och andra myndigheter (i Figur 3 angivet som offentlig sektor), utgör mindre än 4 procent av den svenska FoU-verksamheten. Det är mindre än motsvarande andel i många andra länder.

I Tyskland, Norge, Frankrike och Nederländerna bedrivs en relativt stor andel av FoU, ca 12–15 procent, inom statliga forskningsinstitut. I Sydkorea, Kina och Japan utförs en stor andel, drygt 75 procent, av FoU inom företagssektorn. En betydande andel utförs också inom statliga forskningsinstitut. Bara en relativt liten andel av FoU utförs inom högskolesektorn i dessa länder; i Kina 7 procent.

[1] Forskningsinstitut som drivs som aktiebolag är inkluderade i företagssektorn, medan de som formellt sett är myndigheter redovisas i offentlig sektor. Institutet för Rymdfysik är klassificerat som tillhörande högskolesektorn och några institut återfinns även i kategorin privat icke-vinstdrivande sektor.

Test

I rapporten

Du hittar mer innehåll från detta avsnitt i den tryckta versionen. En översikt av innehållet i rapporten:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-11-04

Kontakt

Marianne Wikgren, projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se