Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Från Forskningsbarometern 2016:

Högskolans forskare och lärare har blivit fler, men doktoranderna är fortfarande den största personalkategorin

Det kraftiga tillskottet av FoU-resurser från 2008 har medfört en stor ökning av högskolans personal med forskande och undervisande uppgifter.

Figur 23. Utvecklingen av forskande och undervisande personal samt anställda doktorander i den svenska högskolan per anställningskategori, under perioden 2001–2015. Källa: UKÄ.

Figur 23 visar hur den forskande och undervisande personalen samt doktorander med doktorandanställning sammantaget har ökat under perioden 2001–2015. Den forskande och undervisande personalen uppgick år 2015 till 35 000 personer, ungefär lika många män som kvinnor. Omräknat till helårspersoner utgjorde detta nästan 29 000 personer. Samtidigt fanns drygt 11 000 doktorander med anställning som doktorand.

Antalet doktorander har fluktuerat under den studerade perioden och totalt sett syns en lite nettoökning. Det bör understrykas att doktorander med doktorandanställning enbart utgör en del av de aktiva doktoranderna, som 2015 uppgick till drygt 18 000. [1] Doktorander kan också ingå i andra personalgrupper i högskolan, som till exempel adjunkter eller annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. Det finns också företagsdoktorander och doktorander som är stipendiefinansierade.[2]

En tydlig förskjutning kan märkas bland högskolans forskare och lärare, där antalet adjunkter har minskat medan personalen i kategorier som normalt förutsätter doktorsexamen har ökat. Som en konsekvens av detta utförs en ökad andel av FoU i högskolan av disputerad personal.

Även det totala antalet FoU-årsverken har ökat. Doktorander stod 2013 för 37 procent av det totala antalet FoU-årsverken i högskolan. Årsverken utförda av lektorer och annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen har ökat medan årsverken utförda av teknisk och administrativ personal har minskat.[3]

[1] Statistiska centralbyrån. Universitet och högskolor. Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå. 2016-04-18.
[2] Se t.ex. Forskarkarriärutredningens betänkande Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29).
[3] Statistiska centralbyrån. Forskning och utveckling inom högskolesektorn 2013: Ökade medel till FoU inom universitet och högskola. Statistiknyhet från SCB. Nr 2014:324. 2014-12-17.

Test

I rapporten

Du hittar mer innehåll från detta avsnitt i den tryckta versionen. En översikt av innehållet i rapporten:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-11-04

Kontakt

Marianne Wikgren, projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se