Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Från Forskningsbarometern 2016:

Mer jämställt bland
nyligen disputerade

Bland dem som nyligen disputerat är könsfördelningen jämn över de olika anställningskategorierna. Ju längre tillbaka disputationen ligger, desto mer ökar andelen män bland professorerna jämfört med andelen kvinnor.

Figur 27. Antal kvinnor och män i den forskande och undervisande personalen i den svenska högskolan år 2015, fördelade på doktorsexamensår och anställningskategori. Källa: SCB.

Figur 27 visar den forskande och undervisande personalen efter doktorsexamensår (fördelat på femårsperioder), uppdelad på kön och anställningskategori.

Som framgår av figuren är könsfördelningen jämn i början av karriären för de senast disputerade (examensår 2011–2015). I denna grupp finns ungefär lika många kvinnor som män och anställningsstrukturen är relativt lika för kvinnor och män. Bland de karriärmässigt äldre forskarna och lärarna syns dock en ökande andel män. Andelen män som är anställd som professor är dock proportionellt sett något högre än andelen kvinnor som är anställd som professor inom nästan alla examensårsintervall.

Test

I rapporten

Du hittar mer innehåll från detta avsnitt i den tryckta versionen. En översikt av innehållet i rapporten:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-11-04

Kontakt

Marianne Wikgren,  projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se