Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Från Forskningsbarometern 2016:

Sambandet mellan FoU-utgifter och antalet forskare är starkt

Länder som Sverige, Finland, Danmark och Sydkorea liknar varandra genom att både satsa en stor andel av BNP på FoU och ha en stor forskarkår. Kina har å andra sidan låga FoU-utgifter i förhållande till en starkt växande BNP och ett litet antal forskare i relation till sin befolkning.

Figur 1. Antal forskare per tusen arbetande personer i relation till nationella utgifter för FoU som andel av BNP år 2013. Sverige jämförs med ett urval länder. Cirklarnas yta motsvarar ländernas andel av de sammanlagda FoU-utgifterna för de länder som ingår i figuren. Källa: OECD.

Figur 1 visar antal forskare [1] per tusen arbetande personer i relation till de nationella FoU-utgifterna som andel av BNP för ett antal länder. Länderna visas som cirklar, vars storlek anger varje lands andel av de sammanlagda FoU-satsningarna för samtliga länder i figuren. USA och Kina står tillsammans för ca hälften av världens totala FoU-utgifter: USA för 29 procent och Kina för 21 procent. [2] I genomsnitt satsade OECD-länderna drygt 2 procent av sin BNP på FoU.

Sverige ligger i toppskiktet när det gäller FoU-utgifter som andel av BNP. Av EU-länderna låg Finland (3,31 procent), Sverige (3,30 procent) och Danmark (3,06 procent) i topp år 2013. [3] Ännu högre låg Sydkorea (4,15 procent) och Japan (3,47 procent). Även Israel (inte med i Figur 1) tillhör toppländerna. Storbritannien, Norge och Nederländerna har relativt sett såväl lägre FoU-utgifter som ett mindre antal forskare än Sverige.

[1] Med forskare avses i detta avsnitt som innehåller internationella jämförelser den definition som ges i Frascatimanualen, dvs. personer som arbetar med FoU. Formell titel eller utbildningsnivå är inte avgörande för om personalen klassificeras som forskare eller ej. Doktorander ingår t.ex., liksom annan personal som arbetar med FoU, som exempelvis tekniker och annan stödpersonal. Alla med doktorsexamen arbetar inte heller som forskare. ”Researchers are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instrumentation, software or operational methods.” OECD. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris. 2015-10-08, s. 164.
[2] Av samtliga länder i databasen. OECD. Gross Domestic Expenditure on R&D as a percentage of GDP. 2013-05-27.
[3] Prognoser visar att Sveriges FoU-utgifter som andel av BNP minskat något – från 3,3 procent 2013 till 3,16 procent 2014. OECD. Main Science and Technology Indicators. GERD as a percentage of GDP.

Test

I rapporten

Du hittar mer innehåll från detta avsnitt i den tryckta versionen. En översikt av innehållet i rapporten:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-11-04

Kontakt

Marianne Wikgren, projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se