Notis, 2016-11-30

Forskningspropositionen: Innovation och nyttiggörande i fokus för regeringen

Regeringen har nu presenterat propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Tyngdpunkten i propositionen ligger på innovation och nyttiggörande av forskning. Satsningarna på områdena klimat, energi, hälsa och samhällsbyggande möter några av tidens stora samhällsutmaningar, vilka även Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer pekat ut i sina forskningsöversikter.

Merparten av regeringens satsning är tänkt att gå till ökat basanslag från 2018. Vetenskapsrådet får ett något höjt anslag för forskning, medan finansiering kopplat till de av regeringen utpekade samverkansområdena, där Vinnova kommer att sköta fördelningen, ges ett betydligt större stöd. Även Forte och Formas får rejält större budgetar.

De satsningar som tillfaller Vetenskapsrådets verksamhetsområde presenteras i tabellen nedan. Här aviseras en förstärkning till det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Den kliniska forskningen får också ett tillskott, om regeringens förslag går igenom. Forskarskolor för anställda vid universitet och högskolor stärker lärar- och förskollärarutbildningarnas forskningsanknytning. Från 2018 vill regeringen satsa på forskning inom ett antal utpekade områden: digitalisering, biobanker, register, antibiotikaresistens, migration och jämlika villkor.

–Höjd forskningskvalitet och ett ökat nyttogörande av forskningen är självklara mål för alla parter i det svenska forskningssystemet. Det finns en stark koppling mellan dessa mål. Utan framstående grundläggande forskning så missar vi båda målen. Detta är vår utgångspunkt när vi nu tar hand om de satsningar som regeringens proposition aviserar, säger Sven Stafström.

Vetenskapsrådets budgettillskott

_2017_

2018_

2019_

2020_

Totalt

Tioårigt nationellt forskningsprogram om migration och integration

10

10

10


30

Tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens


20

5


25

Förstärkning av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap


40


20

60

Förstärkning av datadriven forskning


20

20


40

Förstärkning av biobanker och registerforskning


30

10

10

50

Förstärkning av klinisk forskning

25

5

5

5

40

Stöd till forskning för jämlika villkor


10


10

20

Forskarskolor för ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna

10

10


70

90

Ökat tillgängliggörande och användande av forskningsinfrastruktur


30

10


40


395

Summorna i tabellen i miljoner svenska kronor

Läs hela propositionen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

–Vetenskapsrådets budget för forskningsinfrastruktur ser ut att bli begränsad kommande år, vilket är förvånande med tanke på de behov som vi lyfte fram i vårt inspel till forskningspropositionen. Vetenskapsrådet kommer att göra allt vi kan för att säkra finansieringen av viktiga igångsatta satsningar, men som fördelningen av forskningsanslagen nu ser ut så måste lärosätena i än större utsträckning bidra till dessa satsningar.

–Grundläggande för att forskningen ska kunna hålla världsklass är att kvalitetskulturen stärks. Kärnan i kvalitetskulturen finns på institutionerna där forskningsmetoder, forskningsresultat och forskningens koppling till undervisning och samhälle presenteras, diskuteras, integreras och inte minst kritiseras i gruppmöten och på seminarier. När den kollegiala kvalitetskulturen och lärosätesledningarnas syn på forskningskvalitet drar åt samma håll så får forskningen den kvalitetsdrivande kraft som behövs för forskning i världsklass, säger Sven Stafström.

För att utvärdera forskningen vill nu regeringen renodla myndighetsrollerna i utbildnings- och forskningssystemet. Det innebär att den vill ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att även utvärdera forskningen, utöver sin tillsyn och kvalitetssäkring av högre utbildning. Tanken är att forskningsutvärderingen ska baseras på både kontroll av resultat och på lärosätenas egen kvalitetsutveckling.

Läs mer om propositionen och Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-01

Vad händer nu?

Regeringen har den 28 november 2016 lämnat sitt förslag till åtgärder inom forskningsområdet. Under våren tar riksdagen ställning till förslagen som regeringen presenterat i sin forskningsproposition. Detaljerade uppdrag lämnas till myndigheterna i separata regleringsbrev i början av året.