Notis, 2017-11-14

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Sverige deltar denna vecka i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. En nationell handlingsplan är grundläggande för att varje land ska kunna bygga upp ett systematiskt arbete mot resistens. Ett av målen i den politiska deklaration som antogs vid ett högnivåmöte i FN förra året är därför att alla FN:s medlemsländer ska ta fram nationella handlingsplaner under 2017. Sverige uppdaterar för närvarande sin tredje nationella plan. Arbetet leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket. Vetenskapsrådet deltar i arbetet genom representanter från det nationella forskningsprogrammet om anitbiotikaresistens.

– Sverige var tidigt ute med att bedriva ett långsiktigt och strukturerat arbete mot antibiotikaresistens och att ta fram en nationell tvärsektoriell handlingsplan. För ett framgångsrikt arbete är både myndigheters och andra aktörers insatser på nationell, regional och lokal nivå av avgörande betydelse, säger Elisabet Lindal, samordnare för antibiotikafrågor på Jordbruksverket.

En sammanställning från WHO visar att 79 av 151 rapporterande länder hade tagit fram planer i maj 2017. Men av dessa uppgav bara sex länder, bland dem Sverige, att det också finns en budget och plan för hur åtgärderna ska omsättas i praktiken.

I många länder saknas möjligheten att övervaka resistenta bakterier. Sverige är med och stödjer länders uppbyggnad av resistensövervakning, bland annat genom samarbete med WHO.

– Många länder saknar data som visar hur drabbade de är av resistenta bakterier. Då blir det svårt för dem att ta fram en handlingsplan och prioritera vilka insatser som är viktigast. Här har Sverige en viktig stödjande roll, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Informationsinsatsen Skydda antibiotikan

Utan fungerande antibiotika kan vanliga sjukdomar återigen bli dödliga. I Sverige står 25 myndigheter och organisationer, inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla måste hjälpa till att skydda den.

I samband med World Antibiotic Awareness Week lanseras den nya webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Allt material, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas.

Till webbplatsen skyddaantibiotikan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWHO:s information om World Antibiotic Awareness Week (engelska)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antibiotikaforum 2017

Den 16 november anordnades Antibiotikaforum i Stockholm. Tema för årets forum var Internationella utblickar ger hopp. Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vetenskapsrådet deltog under dagen och presenterade det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens.

Årets forum är det sjätte i ordningen och arrangerades av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket.

Läs mer om Antibiotikaforum 2017 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska antibiotikadagen den 18 november

Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ på folkhälsoområdet som arrangeras den 18 november varje år för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan och om återhållsam användning av antibiotika.

De senaste uppgifterna bekräftar att antalet patienter som är infekterade av resistenta bakterier ökar i hela Europeiska unionen och att antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Läs mer om initiativet på ECDC:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-17


Utlysningar inom JPIAMR

Den 16 november presenterades resultaten från 2017 års utlysning inom Joint Programme on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, i Bryssel. Då presenterades även information om kommande utlysningar 2018.

Vetenskapsrådet är värd för sekretariatet för JPIAMR och deltar i utlysningarna.

Till JPIAMR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster