Bidragsbeslut, 2017-11-01

Bidragsbeslut inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag och forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Totalt inkom 281 ansökningar, varav 255 ansökningar gällde projektbidrag och 26 forskarskolor. 37 ansökningar inom projektbidrag har sedan beviljats bidrag och nio inom forskarskolor.

– Beviljandegraden för projektbidrag är i år betydligt högre än föregående år, 15 procent jämfört med nio procent 2016. Årets budget var lite större, men framförallt beror den högre beviljandegraden på att vi infört ett maxbelopp om 1,5 miljoner per år under som längst fyra år. Det har funnits ett stort antal aktuella forskningsprojekt som har tillräckligt hög kvalitet för att få finansiering, men som ändå inte fått det eftersom vi inte haft tillräckligt med medel. Nu kan fler forskare få bidrag, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap.

En annan förändring är att de ansökningar som fått lägst betyg i år har sållats, vilket innebär att de sökande enbart får ett betyg och inga yttranden. Anledningen till att införa sållning är att det ger granskarna mer tid att bedöma de ansökningar som har en reell möjlighet att få finansiering.

Bakom de flesta ansökningarna står flera forskare, både seniora och yngre, som arbetar tillsammans. För kvinnor är beviljandegraden tolv procent, för män är den 18 procent. Det är fler kvinnor än män som sökt bidrag.

– Vi har även tagit beslut om tre olika typer av forskarskolor. En utlyste vi för att den ämnesöversikt som togs fram 2015 visade på forskningsbehov inom områdena Kvantitativt inriktad utbildningsvetenskaplig analys, Specialpedagogik, Digitala teknologier i utbildning samt Ämnesdidaktik. Ett bidrag inom varje område beviljades. Utöver detta har två bidrag till forskaskolor beviljats för lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen samt tre bidrag till forskarskolor som leder till licentiatexamenför lärare och förskollärare. Båda dessa satsningar grundar sig på regeringsuppdrag, säger Eva Björck.

Mer information och lista över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-01