Notis, 2017-12-06

Utvärdering av satsningar på forskning inom psykiatri

Sedan 2009 har Vetenskapsrådet haft två uppdrag av regeringen att stärka forskningen inom psykiatri. I en utvärdering av dessa uppdrag framgår att satsningarna är uppskattade men att det finns strukturella utmaningar att kombinera klinisk verksamhet med forskning.

Bakgrunden till satsningarna är en statlig utredning från 2006 som bland annat betonade behovet av forskning inom psykiatrin. I propositionen Ett lyft för forskning och innovation från 2008 identifierade ett behov av stärkt forskning inom fler områden, bland annat psykisk ohälsa (barns, ungdomars, äldres), tvångsvård, psykisk sjukdom, missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

År 2009 fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att under tio års tid inrätta cirka 30 forskartjänster på deltid för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården. Samma år inleddes en strategisk satsning på forskning inom psykiatri. Inom ramen för de båda uppdragen har Vetenskapsrådet finansierat projektbidrag, anställningar av forskare och forskarassistent, bland annat halvtidsanställningar för kliniskt verksamma forskare samt inrättat två forskarskolor.

Vetenskapsrådet har nu utvärderat genomförandet och analyserat resultaten av dessa satsningar.

Forskarskolor uppskattade

Satsningen på forskarskolorna har, enligt en intervjuundersökning, varit mycket lyckad och bland annat resulterat i en ökning av antalet disputerade. En annan positiv effekt av forskarskolorna har varit ett ökat intresset för forskning både bland presumtiva doktorander i den kliniska verksamheten.

Dock visar intervjuerna att det råder svåra förutsättningar för kliniskt verksamma forskare. Utmaningarna ligger i stor utsträckning i vårdens organisation och medför begränsningar för läkare att forska, både under doktorandtiden och under den postdoktorala perioden. Vården är slimmad och i många fall separerad från forskningen, vilket gör att det inte finns utrymme för att bedriva forskning utan att externa medel tillförs. Därför menar Vetenskapsrådet att det fortsatt behövs stöd till forskarskolor och en ny bidragsform som riktar sig till kliniskt verksamma forskare i ett tidigare karriärstadium än den nuvarande bidragsformen (som riktar sig till forskare på eller nära docentnivå).

Uppdraget och utvärderingen

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-06