Utvärderingar

Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att under 2017 utvärdera universitetssjukvården och den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som ingår i ALF-avtalet.

I enlighet med regeringsuppdragen och ALF-avtalet har utgångspunkterna för utvärderingarna beslutats av den partsammansatta nationella styrgruppenlänk till annan webbplats.

Socialstyrelsens utvärdering

Socialstyrelsen har i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården. I syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling ska en utvärdering av universitetssjukvården med avseende på struktur, process och resultat i fråga om forskning, utbildning och utveckling genomföras vart fjärde år. Utvärderingarna ska vara kvalitetsdrivande och genom jämförelser och lärande exempel kunna användas som verktyg för ledningsorganen vid verksamhetsutveckling.

Socialstyrelsens avrapportering av sitt uppdrag 28 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Utvärdering av universitetssjukvården.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets utvärderingar

Vetenskapsrådets uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet innebär att all klinisk forskning som bedrivs i alla delar av landstingen ska utvärderas. Resultatet av utvärderingarna ska ligga till grund för fördelningen av en viss del av ALF-medlen enligt den nya fördelningsmodell som regleras av det senaste ALF-avtalet.

Det huvudsakliga syftet med utvärderingarna och den nya fördelningsmodellen av ALF-medel är att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel på landsting som utmärker sig nationellt inom olika områden och därmed kan vara förebilder för de andra landstingen, så att det långsiktiga målet att lyfta hela nationens kliniska forskning på sikt kan uppnås.

Utvärderingen ska i enlighet med regeringsuppdragen och utvärderingsmodellen genomföras av tre externa expertpaneler. De ska oberoende av varandra väga samman samtliga ingående underlag och bedöma landstingen utifrån:

Den vetenskapliga produktionens kvalitet, ALF panel 1.öppnas i nytt fönsterForskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, ALF panel 2.öppnas i nytt fönsterForskningens förutsättningar, ALF panel 3.öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets rapport av utvärderingarna 28 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlag till resursfördelning

Enligt paragraf 9 i det senaste ALF-avtalet ska en ny fördelningsmodell för ALF-medlen användas från och med 2019. Denna modell innebär att 20 procent av ersättningen ska fördelas baserat på utvärderingarna av den kliniska forskningens kvalitet.

Den nationella styrgruppen för ALF har beslutat att resultatet av den samlade utvärderingen ska viktas så att utav dessa 20 procent ska den vetenskapliga produktionens kvalitet ligga till grund för fördelningen av 50 procent och utvärderingarna av forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar ska ligga till grund för en fördelning av 25 procent av fördelningspotten vardera.

Regeringen hanterar via Utbildningsdepartementet resursfördelningen, inom ramen för budgetpropositionen 2019, utifrån parternas överenskommelse om resursfördelningsprinciper.

Senast uppdaterad: 2018-04-05


Om ALF-avtalet

ALF är ett avtal mellan staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

  • Region Skåne
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland
  • Stockholms läns landsting
  • Västerbottens läns landsting
  • Västra Götalandsregionen