Utvärdering av den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet (ALF panel)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet.

Bedömningen av den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet görs av en internationellt sammansatt panel, som för varje landsting ska bedöma:

  • den vetenskapliga produktionens övergripande kvalitet och omfattning
  • den vetenskapliga profilen avseende klinisk relevans, bredd och kvalitet.

Bedömningen av den vetenskapliga produktionen baseras på ett bibliometriskt underlag medan den vetenskapliga profilen bedöms utifrån en granskning av ett urval av respektive landstings vetenskapliga publikationer. Panelen väger samman underlaget och lämnar för varje landsting en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten (undermålig, god-hög, mycket hög) kompletterat med ett strukturerat skriftligt utlåtande. Panelens huvudsakliga uppdrag är att ta fram 1-3 goda exempel på landsting som utmärker sig exceptionellt inom området vetenskaplig kvalitet på klinisk forskning och som övriga landsting kan lära av, för att lyfta Sverige nationellt på området.

Kontaktpersoner

Karin Tegerstedt, projektledare, telefon: 08-546 44 257, e-post: karin.tegerstedt@vr.se

Sten Söderberg, biträdande projektledare, telefon: 08-546 44 368 eller e-post: sten.soderberg@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-04-24