Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet avseende klinisk betydelse och samhällsnytta (ALF panel 2)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Här beskrivs den utvärdering som behandlar den kliniska forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta.

I regeringsuppdraget att utvärdera klinisk betydelse och samhällsnytta anges att utvärderingen ska innefatta expertbedömning av olika underlag och indikatorer. Enligt nationella styrgruppens utvärderingsmodell ska ALF panel 2 bedöma den vetenskapliga kompetensförsörjningen, omfattning av kliniska interventioner/studier samt kommunikation av kunskap, samverkan och resultat ur ett samhällsperspektiv.

Bedömningen av den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet görs av en internationellt sammansatt panel som väger samman underlaget för varje landsting och lämnar en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten (undermålig, god-hög, mycket hög) kompletterat med ett strukturerat skriftligt utlåtande. Panelens huvudsakliga uppdrag är att ta fram 1-3 goda exempel på landsting som utmärker sig exceptionellt avseende klinisk betydelse och samhällsnytta, och som övriga landsting kan lära av med syfte att lyfta Sverige på området.

För varje landsting ska panelen bedöma:

  • forskningskompetens
  • samverkan
  • implementering av forskningsresultat i den kliniska verksamheten
  • klinisk betydelse och samhällsnytta (impact utanför akademin).

Bedömningen baseras på en självvärdering som varje region ombeds fylla i och hearings med representanter från varje landsting (inklusive universitet).

Tidsplan

16 maj 2017: Landstingen ombeds fylla i självvärderingsformuläret

15 september 2017: Sista inlämningsdag för självvärdering

20 november 2017: Hearings med Region Östergötland/Linköpings universitet

21 november 2017: Hearings med Region Uppsala /Uppsala universitet; Västra Götalandsregionen/Göteborgs universitet; Västerbottens läns landsting/ Umeå universitet

22 november 2017: Hearings med Stockholms läns landsting/Karolinska institutet; Region Örebro/Örebro universitet; Region Skåne/Lunds universitet

31 mars 2018: Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)

Kontaktpersoner

Maud Quist, projektledare
telefon: 08-546 44 212

Andreas Augustsson, biträdande projektledare
telefon: 08-546 44 174

Senast uppdaterad: 2017-09-07