Utvärdering av den kliniska forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta (ALF panel 2)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet. Här beskrivs den utvärdering som behandlar den kliniska forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta.

Syftet med utvärderingen är tvådelat: Det första syftet är att bedöma och värdera verksamheterna i syfte att skapa möjligheter att tillämpa ALF-avtalets fördelningsmodell från år 2019. Detta syfte kan beskrivas som summativt, då det handlar om göra en bedömning och värdering av verksamheten.

Det andra syftet är att ta fram goda exempel på landsting som utmärker sig exceptionellt inom området klinisk betydelse och samhällsnytta, och som övriga landsting kan lära av, för att lyfta klinisk forskning mot allt högre kvalitet. Detta syfte är formativt, det vill säga syftet är att stärka eller förbättra den verksamhet som utvärderas. Här finns således ett uttalat lärande- och utvecklingsperspektiv.

Målet för utvärderingen är följaktligen att:

  • leverera betyg på respektive ALF-region avseende klinisk betydelse och samhällsnytta (utvärderingsresultatet ska ligga till grund för resursfördelning),
  • identifiera 1-3 goda exempel avseende klinisk betydelse och samhällsnytta.

Kärnfrågorna för utvärderingen är:

  • Hur arbetar man med implementering av forskningsresultat så att de kommer till användning i hälso- och sjukvården?
  • Vilken klinisk betydelse (clinical impact) och samhällsnytta (societal impact) har forskningen?

Genomförande

Övergripande information kommer så långt det är möjligt att samordnas via ALF-kansliet. Projektledarna kommer vid olika tidpunkter att ta kontakt med de regionala kontaktpersonerna vilka fungerar som förmedlare av information från Vetenskapsrådet och som kontaktpersoner för insamling av det dataunderlag som behövs. En internationell utvärderingspanel kommer att tillsättas. Underlaget för deras bedömning kommer att utgöras av en självvärdering och intervjuer med ett antal representanter från respektive ALF-region.

Milstolpar i utvärderingen

Illustration av projektets milstolpar (klicka för att se förstoring).

Kontaktpersoner

Maud Quist, projektledare, telefon: 08-546 44 212, e-post: maud.quist@vr.se

Andreas Augustsson, biträdande projektledare, telefon: 08-546 44 174, e-post: andreas.augustsson@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-04-24