Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens förutsättningar (ALF Panel 3)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Här beskrivs den utvärdering som behandlar forskningens förutsättningar.

I regeringsuppdraget att utvärdera den kliniska forskningens förutsättningar anges att utvärderingen ska innefatta expertbedömning av olika underlag och indikatorer.

Bedömningen av den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet görs av en internationellt sammansatt panel som väger samman underlaget för varje landsting och lämnar en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten (undermålig, god-hög, mycket hög) kompletterat med ett strukturerat skriftligt utlåtande. Panelens huvudsakliga uppdrag är att ta fram 1-3 goda exempel på landsting som utmärker sig exceptionellt avseende forskningens förutsättningar och som övriga landsting kan lära av, med syfte att lyfta Sverige på området.

För varje landsting ska panelen bedöma:

  • struktur och process för forskningens förutsättningar
  • utbildningens del i forskningen – kompetensförsörjning

Information om forskningsfinansiering kommer även att samlas in och utgöra bakgrundsinformation till panelen.

Bedömningen baseras på olika underlag som självvärdering, enkäter riktade till olika grupper och hearings med representanter från varje landsting (inklusive universitet). Dessa hearings kommer att genomföras i samband med platsbesök.

Tidsplan

6 september 2017: Enkäter för datainsamling skickas ut till olika respondentgrupper

29 september 2017: Sista svarsdag för enkäterna

15-17 januari 2018: Platsbesök och hearings, 1 dag per landsting. Mer information om vilken dag varje landsting är inbokad kommer.

31 mars 2018: Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)

Bedömningskriterier & instruktioner

Information om självvärderingsenkätenPDF

Självvärderingsenkäten (på engelska)PDF

Kontaktpersoner

Maria Bergström, projektledare
telefon: 08-546 44 226

Maria Starborg, biträdande projektledare
telefon: 08-546 44 237

Senast uppdaterad: 2017-09-07