Registerbaserad forskning

Regeringen gav år 2013 Vetenskapsrådet i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Uppdraget återrapporterades i december 2016.

Arbetet med uppdraget kan delas in i tre separata delar:

  • Inrättande av ett registerdataråd
  • Tillhandahållande av informations-, rådgivnings- och utbildningsfunktion för registerforskning
  • Förbättrad tillgänglighet till register för forskningsändamål genom samordning av data

Pågående arbete

Vetenskapsrådet utvecklar nu webbplatsen registerforskning.se till en nationell ingång för registerbaserad forskning. Vetenskapsrådet har tagit över domännamnet registerforskning.se av ett projekt inom SIMSAM-INFRA finansierat av Vetenskapsrådet. Den nya webbplatsen lanserades i slutet av februari 2016 och vänder sig framförallt till forskare som vill ha information om och tillgång till myndigheters registerdata för forskningsändamål. Webbplatsen innehåller bland annat råd och information om register, hur man ansöker om data för forskning och information om gällande lagstiftning.

Applikation för information på metadata-nivå

Vetenskapsrådet utvecklar samtidigt en applikation som gör det möjligt att få fördjupad information om registren på metadata-nivå. Applikationen ger information om vilka variabler som finns i registren och hur dessa är insamlade och definierade. Applikationen ger också möjlighet att söka och matcha metadata både i och emellan register. Detta metadataverktyg syftar till att ge stöd för forskare i planering och genomförande av sin forskning.

Verktyget kommer till en början endast att innehålla ett begränsat antal register från Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen samt ett par av landstingens kvalitetsregister. Den första testversionen av verktyget blev klar i juni 2016, därefter utvecklas verktyget successivt och fler register ansluts löpande.

Organisation och arbetsprocess

Arbetet med uppdraget genomförs av en projektgrupp på Vetenskapsrådet med tillhörande styrgrupp. Projektet leds av Maria Nilsson, chef vid den nyinstiftade enheten för registerforskning som har hand om uppdraget. År 2014 tillsattes ett registerdataråd med representanter för bland annat stora dataägare och forskarsamhället som fungerar som stöd i policyfrågor och intern förankring. Därutöver har en referensgrupp med forskare skapats för att bidra med kunskap och ytterligare behov kring webbplatsen och den metadataapplikation som projektgruppen utvecklar.

Synpunkter inhämtas kontinuerligt under projektets gång från forskarsamhället genom intervjuer och workshops. Ett antal personer på registerhållande myndigheter har också intervjuats. Därutöver hålls regelbundna möten med tillsatt referensgrupp.

Kontaktpersoner

Björn Halleröd, huvudsekreterare, forskningens infrastrukturer,
e-post: bjorn.hallerod@vr.se

Maria Nilsson, projektledare för uppdraget om registerbaserad forskning och chef för enheten för registerforskning, e-post: maria.nilsson@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-09

Mer om Vetenskapsrådets projekt

Registerdataråd

Läs mer om registerdatarådetlänk till annan webbplats

Utredning av IT-system Projektet har att förhålla sig till en pågående översyn med anledning av förstudien om ett mer effektivt ekosystem för svensk forskningsinformation

Forskning 3.0 (2012)