Utvärdering av Linnéstöden

Linnéstöden är en strategisk satsning på starka forskningsmiljöer från forskningspropositionen 2004. Snart är det dags att utvärdera hela satsningen – fick Linnéstöden önskad effekt? Vad har de inneburit för svensk forskning?

2019 sker den samlade utvärderingen av Linnéstöden från både 2006 och 2008. För att alla berörda lärosäten ska ha tid att samla in viss data finns här information om vilket underlag som vi redan nu kan säga kommer att krävas.

Börja samla data

De lärosäten som har, eller haft, Linnémiljöer ska så snart som möjligt börja samla in data enligt en tabellbilaga. Själva underlagen kommer samlas in av forskningsråden i samband med slututvärderingen 2019. Tabellbilagan gäller följande uppgifter och finns för nedladdning uppe till höger:

  • Uppgifter om personal gäller uppgifter om den forskande personalens anställningar och omfattning av arbetet i Linnémiljön i anställningen, uppgifter om organisation som personalen arbetat i både före och efter anställningen i Linnemiljön, samt uppgifter om tekniskt administrativ personal som arbetat i miljön.
  • Uppgifter om vetenskaplig publicering följer samma format som för rapporteringen i den senaste Linnéutvärderingen. För granskade vetenskapliga artiklar krävs uppgifter om ”accession number” i Web of Science.
  • Uppgifter om forskarutbildade gäller uppgifter om antalet examina, uppgifter om från vilket lärosäte doktorander rekryterats och i vilka organisationer eller lärosäten disputerade har arbetat efter examen.
  • En ekonomisk rapportering. Den ekonomisk rapporteringen följer en förenklad variant av den rapportering som lärosätet gör till SCB för den offentliga statistiken. I samband med slututvärderingen kommer det ges möjlighet att förklara i vilken form som medfinansiering använts för att nå målen, till exempel lokaler, forskare, övrig personal och ekonomiskt bidrag till forskning eller infrastruktur, för respektive miljö.

Varför en ny Linnéutvärdering?

Linnéstöden har utvärderats förut – varför sker det nu igen? Till skillnad från de föregående utvärderingarna har slututvärderingen som syfte att se över hela satsningen. Hur har forskningssverige och svensk forskning påverkats av Linnéstöden?

Slututvärderingen kommer att fokusera på övergripande förändringar som stödet syftat till. Det gäller förändringar av forskningsfinansieringssystemet och av lärosätenas kapacitet för att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer.

Vi vill ta reda på hur denna kapacitet kopplar till strategier och prioriteringar av resurser. Utvärderingen kommer även att fokusera på andra resultat av Linnéstödet, såsom inomvetenskapliga resultat, den dynamik i forskningen som skapats och annat som gett mervärde.

Utvärderingen omfattar hur lärosäten byggt upp en kapacitet för att leda starka forskningsmiljöer och aspekter på jämställdhet som hänger samman med det. Lärosätena kommer uppmanas att rapportera om hur starka forskningsmiljöer som haft Linnéstöd kan komma att fortleva och utvecklas efter att Linnéstödet upphört.

Linnéstödets syfte & bakgrund

Bakgrunden till Linnéstödets uppkomst är regeringens forskningspolitiska proposition "Forskning för ett bättre liv" (prop. 2004/05:80) där en ny bidragsform presenterades som kan sökas av universitet och högskolor.

Linnéstödets främsta syften var att skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer respektive att stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och att profilera sin forskning.

På en övergripande nivå förväntades satsningen även ge strukturella effekter i forskningssystemet, exempelvis i form av kraftsamling och samverkan samt effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Frågor?

Hittar du inte svar på dina frågor? Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.

Erik Roos, Formas
Maria Bergström, Vetenskapsrådet
Gustav Petersson, Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: 2017-07-06


Ladda ner tabeller och filer

Brev till rektorer juni 2017PDF

TabellExcel


6 juli 2017
Ett första brev går ut till alla berörda rektorer: “Instruktion för insamling av underlag inför slututvärdering för universitet som erhållit Linnéstöd”.

Lärosätena ska så tidigt som möjligt börja samla in data. Själva underlagen kommer samlas in av forskningsråden i samband med slututvärderingen 2019.

Innan den 30 september 2017
En kontaktperson för utvärderingen behöver utses på respektive lärosäte. Namn och kontaktuppgifter mailas till registrator@vr.se innan den 30 september 2017.

Hösten 2017
Ett seminarium erbjuds för lärosätets kontaktpersoner för att diskutera de frågor som dykt upp och för att underlätta erfarenhetsutbyte kring underlagen.