Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 30 maj 2018

Lika villkor – jämställdhet i forskningen

Alla ansökningar som kommer till Vetenskapsrådet ska bedömas sakligt och därmed könsneutral. Vi arbetar för att på olika sätt motverka diskriminering. Vi följer också upp hur jämställdheten utvecklas vid svenska lärosäten.

Vetenskapsrådet anser att jämställdheten i forskningen är en kvalitetsfråga. Vi vill stödja de bästa forskarna – oavsett kön. Sett till könsfördelningen inom olika områden månar vi om att kvinnor och män ska söka våra bidrag i lika hög grad, liksom att utfallet av bedömningen blir jämställd. Det är också viktigt att kvinnor och män får samma genomsnittliga storlek på forskningsbidraget.

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiPDF (pdf, 125 kB)

Plan för Vetenskapsrådets jämställdhetsintegreringPDF (pdf, 325.4 kB)

Jämställdhetsperspektiv i bedömningen

Vid bedömningen av ansökningar har vi en princip om att det ska vara en jämn balans mellan andelen kvinnor och män som deltar, minst 40 procent av varje kön. Alla ansökningar ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt. Därför informerar vi alla ledamöter i beredningsgrupper, ämnesråd, råd och kommittéer om våra jämställdhetsmål och om hur vi arbetar för att nå dessa.

Vi följer upp genom att observera hur jämställdheten i bedömningen av ansökningar fungerar i praktiken, och utvecklar vårt arbete utifrån det. Jämställdhetsobservationerna blir till en rapport som vi publicerar här på webbplatsen.

Analys och uppföljning av jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör. Det gäller till exempel våra remissvar, beslutsunderlag och analyser. Det gäller också våra seminarier och konferenser som ska vara jämlika, inkluderande och icke normativa. När vi utvärderar olika satsningar på forskning strävar vi efter att ha lika många kvinnor som män i expertpanelerna.

Vi följer inte bara upp den egna verksamheten utan också hur jämställdheten bland forskarna vid svenska lärosäten utvecklas.

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Jämställdhet

  2. Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskning

    Gå till innehåll Utlysningar och beslut Analys och uppdrag Aktuellt Utlysningar och beslut Utlysningar Öppna utlysningar Kommande utlysningar Stängda utlysningar Alla utlysningar Söka bidrag Vem kan söka? Så söker du bidrag Flera bidrag samtidigt

  3. "Jämställdhet är en kvalitetsfråga"

    SvD:s ledarskribent Ivar Arpi har i ett antal artiklar kritiserat genusvetenskapen och dess roll i forskarsamhället. Bland annat ifrågasätter han Vetenskapsrådets arbete med att främja jämställdheten inom akademin. Här svarar generaldirektör Sven Sta...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn