Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 05 juni 2018

Att forska etiskt

När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Du kan bland annat behöva ett godkännande från en etikprövningsnämnd eller en djurförsöksetisk nämnd. Se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs innan du påbörjar din forskning.

Redogör för etiska frågor som forskningen aktualiserar

I din ansökan ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat ska du motivera varför forskningen bör genomföras. Hur står sig dina frågeställningar och förväntade resultat i förhållande till etiska frågor?

Viss forskning kräver tillstånd

Viss forskning får du bara genomföra om den har godkänts vid en etikprövning. Du ska till exempel alltid söka tillstånd när din forskning involverar levande och/eller avlidna personer, biologiskt material från människor, hantering av känsliga personuppgifter eller personuppgifter som rör lagöverträdelser, djurförsök, läkemedel, genmodifierade organismer eller joniserande strålning.

Tillstånd för forskning som rör människor söker du via en etikprövningsnämndlänk till annan webbplats, enligt etikprövningslagen. Lagen finns för att skydda människor – fysiskt, psykiskt och integritetsmässigt.

Tillstånd för forskning om djur söker du via en djurförsöksetisk nämndlänk till annan webbplats, enligt djurskyddslagen. Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder.

Du som söker bidrag ansvarar för att du har de tillstånd och godkännanden som krävs innan du börjar den delen av forskningen. Du ska inte skicka in tillstånden till oss om vi inte uttryckligen ber om det.

Nya sätt att främja god forskningssed och hantera oredlighet

Våren 2017 presenterade en utredning förslag om nya sätt att främja god forskningssed och hantera oredlighet (forskningsfusk). Bland annat föreslår utredningen följande:

 • En ny myndighet, Oredlighetsnämnden, tar över hanteringen av misstankar om oredlighet. Myndigheten ska utreda och besluta i frågan.
 • Nya riktlinjer för att främja god forskningssed ska tas fram – en så kallad uppförandekod. Därmed ska ansvaret att följa god forskningssed bli tydligare för dig som forskare.
 • Oredlighet får en ny definition, i kortform: fabricering, förfalskning, plagiering (FFP).

Förändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2019. Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

Läs mer om etiska frågor

Här har vi samlat länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer om etiska riktlinjer och om hur du kan hantera etiska frågor.

Codex – regler och riktlinjer för forskninglänk till annan webbplats

ALLEA – Europeisk uppförandekodlänk till annan webbplats

SATORI:s förslag till ramverk för etisk prövninglänk till annan webbplats

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Vetenskapsrådet har två rådgivande grupper som ansvarar för etiska frågor:

Mer inom samma ämne

 1. Ökad beviljandegrad i FET Open

  Beviljandegraden i programmet FET Open fortsätter att stiga. 2016-2017 var den nära 7 procent. I det nuvarande programmet är den över 10 procent och förväntas öka.

 2. Sök bidrag för forskning om biologiska läkemedel 

  Vetenskapsrådet och Vinnova har gemensamt utformat ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Nu kan du söka bidrag på upp till 10 miljoner för proteinforskning och för processutveckling av bi...

 3. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

  Välkommen till Vetenskapsrådets dag om forskningsinfrastruktur, den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång ...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn